Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2018

สถาบันกรรมการบริษัทไทย จัดทำการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2561 (CGR 2018) เพื่อทำการสำรวจและติดตามพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย โดยจัดกลุ่มบริษัทตามช่วงคะแนนที่ได้รับ กล่าวคือ คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป หมายถึง ระดับดีเลิศ, คะแนน 80-89 คะแนน หมายถึง ระดับดีมาก และคะแนน 70-79 คะแนน หมายถึง ระดับดี ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อเฉพาะบริษัทที่ได้ระดับดีขึ้นไปเท่านั้น สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2561 (ทั้งสิ้น 657 บริษัท) พบว่า บริษัทฯ ที่มีผลการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ มี 142 บริษัท ระดับดีมาก มี 241 บริษัท และระดับดี มี 174 บริษัท (www.thai-iod.com) ซึ่งผลคะแนนดังกล่าว อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนในการนำไปใช้ตัดสินใจลงทุนในบริษัทฯ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการนำไปปรับปรุงพัฒนาการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

332 total views, 2 views today