กำหนดสัมมนาเสริมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย/2561

กำหนดสัมมนาเสริมหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคปลาย/2561

ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทั้งนี้ให้นักศึกษาถือโครงร่าง บศ.ข.1และ2 / บศ.001-002 มาในวันที่สัมมนาดังกล่าวด้วย เพื่อพบกับอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงทะเบียนและห้องประชุมสัมมนารวม 1607 ชั้น 6 อาคารบริหาร

อบรม Turnitin เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 

ช่วงบ่ายพบอาจารย์ที่ปรึกษา
กลุ่มย่อย 1 ห้อง 1607
กลุ่มย่อย 2 ห้อง 1608
กลุ่มย่อย 3 ห้อง 1608/1

461 total views, 3 views today