เรื่องน่าสนใจจากการประชุม Workshop on Competitiveness 2019

เรื่องน่าสนใจจากการประชุม Workshop on Competitiveness 2019

งานประชุมนี้เป็นการเผยแพร่ผลงานการวิจัยเกี่ยวกับ Competitiveness หรือแปลเป็นไทยคือขีดความสามารถในการแข่งขันนั่นเอง
มหาวิทยาลัย Anadolu ของตุรกีเป็นเจ้าภาพการจัด เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้รับทุนในการวิจัย
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตุรกีเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยอาศัยข้อมูลจาก World Bank และ Turkish Stock Data เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจตุรกี ข้อมูลพบว่า ส่วนใหญ่ประเทศตุรกีมีทั้งการส่งออกสินค้าและบริการ โดยการส่งออกบริการมีปริมาณน้อยมากเพืยงร้อยละ 1 ของการส่งออกธุรกิจบริการในโลกทั้งหมด สำหรับการส่งออกสินค้า เมื่อเปรียบเทียบขีดความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ Economic Index ในการคำณวนพบการเพิ่มขึ้นใน Medium High Technology Sector ส่วน Low technology และ high technology มี index ต่ำ 
Professor Yilmaz นำเสนอข้อมูลในส่วนนี้ เพื่อเสนอให้เห็นศักยภาพของประเทศยังคงอยู่ภาคการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในส่วน Medium High Technology Sector ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องจักร textile ประเทศต้นแบบด้านขีดความสามารถในการแข่งขันขณะนี้ได้แก่ประเทศจีน เกาหลี และประเทศอินเดีย


เสริมกับ Prof.Umit ซึ่งเป็นสมาชิกของ Insead Europe ได้ขึ้นมานำเสนอขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน ICT หรือ เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล ซึ่งประเทศตุรกียังต้องพัฒนาทั้งด้านการใช้และการวิจัยพัฒนาด้าน ICT โดยประเทศต้นแบบอย่างจีน หรือ เกาหลีใต้มีการลงทุนในด้านนี้เป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมให้แก่ธุรกิจด้วย เนื่องจาก ICT เป็นพื้นฐานการประดิษฐ์คิดค้น การวิเคราะห์ข้อมูล
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
คำว่า Competitiveness มีความหมายถึง ความสามารถขององค์การในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง ในทางเศรษฐศาสตร์อาศัยตัวชี้วัดคือ การส่งออก ส่วนแบ่งทางการตลาด ตันทุนและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
ดิฉันได้นำเสนอ Competitiveness ในแง่มุมการตลาด ซึ่งหมายถึงตัวแปรสำคัญที่เรามักใช้วัดอยู่เสมอ คือ ความพึงพอใจของลูกค้า Customer Satisfaction ดิฉันศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจกับพฤติกรรมมนุษยธรรมในธุรกิจ หมายถึงว่า การใช้คุณธรรมในการบริหารธุรกิจส่งผลให้เกิด Customer Satisfacion ได้เช่นกัน โดยยกกรณีศึกษาจากการสำรวจลูกค้าที่ใช้บริการร้านยาที่เข้าร่วมโปรแกรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งผลที่ได้คือ ลูกค้ายังชื่นชอบและพึงพอใจกับธุรกิจมากขึ้น

642 total views, 1 views today