ตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี : ความหมาย และประเภท (1)

          บุคคลธรรมดาที่อยู่ในวัยทำงานหรือสูงวัยอาจคุ้นเคยกับการตรวจสุขภาพกายและจิตเป็นประจำปี ส่วนนิติบุคคลต้องตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชีเป็นประจำปีด้วยเช่นเดียวกัน

 

ความหมายของการตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี

          การตรวจสุขภาพทางการเงินของนิติบุคคลประจำปี หมายถึง การตรวจสภาพของฐานะการเงิน ผลการดำเนินเงิน การเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน และกระแสเงินสดของนิติบุคคลโดยใช้ข้อมูลทางการบัญชีหรือข้อมูลทางการเงินที่นักบัญชีจัดทำขึ้นในรูปของงบการเงิน รายงานทางการเงิน หรือรายงานอื่นเป็นประจำทุกปี

          งบการเงิน หมายถึง รายงานทางการเงินที่เป็นแบบแผนแสดงอยู่ในรูปแบบของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงคำอธิบายอื่นซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน

          รายงานทางการเงิน หมายถึง สื่อที่นำเสนอข้อมูลทางการเงิน โดยมีงบการเงินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ อาจแสดงอยู่ในรูปรายงานประจำปี หนังสือชี้ชวน เอกสารแจ้งข่าวหรือพยากรณ์

 

ประเภทของการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี

          การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชีมี 2 ประเภทคือ

  1. การตรวจสอบภายนอกหรือการสอบบัญชี เป็นการตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินว่า แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้นการตรวจสอบภายนอกเป็นการยืนยันหรือพิสูจน์ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงสุขภาพทางการเงินแต่อย่างใด เป็นเพียงการให้ข้อมูลทางการเงินเท่านั้น
  2. การตรวจสอบภายใน เป็นการตรวจสอบกิจกรรมภายในหน่วยงานบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือการทุจริต และให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

          การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินนอกจากการตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินแล้ว รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน หรือการวิเคราะห์งบการเงินด้วย ผู้วิเคราะห์งบการเงินอาจเป็นนักบัญชีหรือนักการเงินภายในกิจการ หรือเป็นผู้วิเคราะห์ภายนอก เช่น เจ้าหนี้การค้า ผู้ให้สินเชื่อทางการเงิน ธนาคาร สถาบันการเงิน เป็นต้น

 

943 total views, 1 views today