ตรวจสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี : กระบวนการ (2)

          การตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี เพื่อให้นิติบุคคลทราบว่าสุขภาพทางการเงินของตนเกี่ยวกับสภาพคล่อง ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์ ภาระผูกพันทางการเงิน ความสามารถในการทำกำไร และมูลค่าตลาด ดีหรือไม่ อย่างไร เพื่อปรับปรุงแก้ไขสุขภาพทางการเงินให้ดีขึ้น

          กระบวนการของการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินด้วยการบัญชี หรือการวิเคราะห์งบการเงิน มีดังนี้

  1. ระบุวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งบการเงินให้ชัดเจน ผู้วิเคราะห์ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ เช่น

              1) สภาพคล่อง

              2) ประสิทธิภาพของการบริหารสินทรัพย์

              3) ภาระผูกพันทางการเงิน

              4) ความสามารถในการทำกำไร

              5) มูลค่าตลาด

  1. รวบรวมข้อมูลที่ต้องใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน มีทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ทั้งข้อมูลภายในกิจการและภายนอกกิจการ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการเปรียบเทียบ ข้อมูลที่รวบรวมมานั้นต้องตอบวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนที่ 1
  2. เลือกเทคนิคหรือวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน แต่ละเทคนิคมีวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์แตกต่างกันไป จึงต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแก่กรณีและต้องตอบวัตถุประสงค์และข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินมี 3 เทคนิคใหญ่ต่อไปนี้

              1) การวิเคราะห์แนวดิ่ง

              2) การวิเคราะห์แนวนอน

              3) การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

              เมื่อนำข้อมูลผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกันตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไปเรียกว่า การวิเคราะห์แนวโน้ม

  1. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์งบการเงิน จากผลการวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ 3 นำมาเปรียบเทียบได้ 3 แนวทางดังนี้

              1) เปรียบเทียบกับตนเอง ต่างงวดเวลากัน หรือการเปรียบเทียบแบบอนุกรมเวลา

              2) เปรียบเทียบกับคู่แข่งขันหรือกิจการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ณ งวดเวลาเดียวกัน

              3) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมเดียวกัน ณ งวดเวลาเดียวกัน

  1. แปลและสรุปผลการวิเคราะห์ จากการเปรียบเทียบตามขั้นตอนที่ 4 ผู้วิเคราะห์ต้องแปลผลว่าดีหรือไม่ดี มีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขอย่างไร แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ให้ตรงตามขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนนี้ผู้วิเคราะห์ต้องอาศัยผลการวิเคราะห์และดุลยพินิจของตน สรุปผลการวิเคราะห์ในรูปรายงานผลการวิเคราะห์อาจมีแผนภูมิ กราฟ ประกอบด้วยก็ได้

 

919 total views, 2 views today