เทคโนโลยีดิจิทัลกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ

เทคโนโลยีดิจิทัลกับแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ

         ในการที่องค์การใดองค์การหนึ่งจะนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การนั้น จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการเพื่อมุ่งสร้างคุณค่าใหม่ที่เป็นเลิศ (best value proposition) ให้แก่ผู้รับบริการโดยเฉพาะการสร้างนวัตกรรมการให้บริการให้เกิดขึ้น ซึ่งองค์การจะต้องนำความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการมาออกแบบการคิด (design thinking) ด้วยการเอาใจใส่ (empathize) ในความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการด้วยการเรียนรู้และประเมินผลอยู่เสมอ และนำมาระบุหัวข้อที่จะทำการเปลี่ยนแปลง(define) จากนั้นก็มาวางแนวคิดของการเปลี่ยนแปลง (idea changing concept) และนำมาทำเป็นต้นแบบนวัตกรรมที่อยู่บนฐานของเทคโนโลยีดิจิทัล (prototype) และเริ่มนำต้นแบบไปทดลองใช้ (test) ซึ่งกระบวนการของการออกแบบการคิดหรือที่เรียกว่า design thinking นั้น จำเป็นจะต้องออกแบบโครงสร้างการทำงานให้มีความคล่องตัวสูง (agile organization) ที่เน้นการคิดเร็ว ทำเร็ว และประเมินผลเรียนรู้เร็ว เพื่อปรับปรุงและพัฒนานวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังจากมุมมองของลูกค้าหรือผู้รับบริการอยู่เสมอ ทั้งนี้องค์การจะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์การแบบดิจิทัล (organizational digital culture) ให้เกิดขึ้น โดยจะต้องระบุปัจจัยสำคัญที่จะนำไปใช้ในการขับเคลื่อนดิจิทัล (identify digital drivers) และกำหนดตัวผู้นำที่จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ (leverage digital ambassadors) มีการสื่อสารกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง (communicate via influencers) และมุ่งไปเปลี่ยนแปลงที่ธุรกิจหลักหรือพันธกิจหลักขององค์การ

847 total views, 6 views today

ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช