การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-Participation)

การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ (e-Participation)

       การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านระบบออนไลน์ หรือที่เรียกว่า E-participation โดยองค์การสหประชาติได้นิยามความหมายของคำว่า E-participation ไว้ว่าหมายถึง “กระบวนการของการให้พลเมืองของประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ การออกแบบและการส่งต่อบริการสาธารณะ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชน (United Nations, 2018, p. 112) โดยองค์การสหประชาชาติได้พัฒนา E-Participation Index (EPI) ขึ้นมา ประกอบไปด้วย 3 ตัวบ่งชี้ คือ (1) e-information ซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ (2) e-consultation ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีระบบการให้คำปรึกษาออนไลน์ และ (3) e-decision-making ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปิดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบบริการสาธารณะ (United Nations, 2018, p. 112) และจากรายงานผลการสำรวจขององค์การสหประชาชาติในรายงานเรื่อง “UN E-Government Survey 2018” ในปี ค.ศ.2018 พบว่า 10 ประเทศของโลกที่ได้ผลการประเมินที่มี e-Participation Index อยู่ในระดับสูง ได้แก่ ลำดับ 1 มี 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ก ประเทศฟินแลนด์ และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ลำดับที่ 4 ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์ และลำดับที่ 5 มีจำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ประเทศสเปน ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งหมดสามารถแสดงได้ดังตาราง

ตารางที่  1  ประเทศที่มี E-participation Index สูง 10 ประเทศของโลก จากการสำรวจโดย

                 องค์การสหประชาติในปี 2018

ประเทศ

ระดับคะแนน

ลำดับ

Denmark

1.0000

1

Finland

1.0000

1

Republic of Korea

1.0000

1

Netherlands

0.9888

4

Japan

0.9831

5

New Zealand

0.9831

5

Australia

0.9831

5

Spain

0.9831

5

United Kingdom

0.9831

5

United States of America

0.9831

5

 

ที่มา : United Nation (2018). United Nations e-Government Survey 2018, p. 114.

238 total views, 1 views today

ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช