เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่า Artificial Intelligence (AI) เป็นการสร้างความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต อยู่ในความสนใจของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรม ปัจจุบันปัญญาประดิษฐ์จะมีแนวคิดในรูปที่เน้นเหตุผลเป็นหลัก เป็นความพยายามใหม่อันน่าตื่นเต้นที่จะทำให้คอมพิวเตอร์คิดได้โดยมีเครื่องจักรที่มีสติปัญญาอย่างครบถ้วนและแท้จริงเหมือนความคิดมนุษย์ และสามารถกระทำในสิ่งที่มนุษย์ทำได้ดีกว่าในขณะนั้น เช่น

       – การทำให้สามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ในภาษาต่างๆ แปลงข้อความเป็นภาษา ซึ่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ได้มีการพัฒนาผู้ประกาศข่าวปัญญาประดิษฐ์คนแรกของโลกที่สามารถพูดได้หลายภาษา เป็นต้น  

 

     – การพัฒนาให้มีประสาทรับสัมผัสคล้ายมนุษย์ ด้วยการให้คอมพิวเตอร์รับภาพได้โดยอุปกรณ์รับสัมผัส แล้วนำภาพไป ประมวลผล หรือทำให้เคลื่อนไหวได้คล้ายมนุษย์ เช่น หุ่นยนต์ช่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการผลิตสินค้าในโรงงาน หรือการสำรวจพื้นที่ที่ยากลำบากที่คนยากต่อการทำได้ เป็นต้น

     – การออกแบบทำให้เรียนรู้ได้ โดยสามารถตรวจจับรูปแบบการเกิดของเหตุการณ์ใด ๆ แล้วปรับตัวสู่สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ เช่น การตรวจแผ่นดินไหว เป็นต้น

     กล่าวโดยสรุป ปัญญาประดิษฐ์จะมีการพัฒนาระบบให้มี 4 ลักษณะ คือ ระบบ ที่คิดเหมือนมนุษย์ (Systems that think like humans) ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (Systems that act like humans) ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (Systems that think rationally) และระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (System that act rationally) ซึ่งจะทำให้ปัญญาประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นมาสามารถทำงาน บริหารจัดการ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา หรือแม้กระทั่งตอบสนองต่อการให้บริการแบบอัตโนมัติได้ตลอดห่วงโซ่การบริการ

316 total views, 1 views today

ประธานกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช