ปฐมเหตุของนโยบายสาธารณะ

ปฐมเหตุของนโยบายสาธารณะ

 

การมีเครื่องมือที่สำคัญของรัฐในการบริหารประเทศเป็นปฐมเหตุของนโยบายสาธารณะ ซึ่งสามารถบ่งชี้สาระสำคัญของนโยบายสาธารณะได้ว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมและกรอบแนวคิด เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ ข้อเสนอเพื่อนำไปปฏิบัติ อันเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาล ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย โดยรัฐจะดำเนินการในรูปของโครงการหรือกิจกรรม และรัฐก็เป็นผู้รับผิดชอบทั้งในการบริหารนโยบาย และในเชิงคุณธรรม ความก้าวหน้าของแต่ประเทศในประชาคมโลกนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ ด้วยการกำหนดนโยบายสาธารณะ โดยจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละประเทศ ในด้านสังคม การศึกษา เศรษฐกิจ ความมั่นคง สาธารณสุข และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

พอที่จะกล่าวได้ว่า นโยบายสาธารณะนั้นมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งมนุษย์ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การปกครองรูปแบบใดย่อมจะต้องเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับนโยบายสาธารณะที่กำหนดขึ้น ไม่ว่าจะกำหนดขึ้นโดยสถาบันทางการเมือง หรือหน่วยงานทางการบริหารของรัฐต่างๆ ในฐานะของผู้ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายโดยทางตรงหรือทางอ้อม ก็จะอยู่ในฐานะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายสาธารณะที่ถูกกำหนดขึ้น

หัวใจสำคัญของนโยบายสาธารณะทุกนโยบาย คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งรวมถึงนักการเมือง และรัฐบาล เพราะทุกคนต้องเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะทั้งสิ้น โดยที่การเกี่ยวข้องนี้ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องในกระบวนการใด ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีจิตสำนึกหรือตระหนักในเรื่องของประโยชน์สุขของประชาชนและประโยชน์สาธารณะเสมอ

ดังนั้น เมื่อนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชีวิตประชาชนทุกคนในสังคม จึงทำให้การเรียนรู้และการทำความเข้าใจกับนโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะสาระสำคัญของนโยบายสาธารณะนั้นเป็นกิจกรรมและกรอบแนวคิด นโยบายสาธารณะเป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ และข้อเสนอเพื่อการนำนโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของรัฐบาลที่มีอำนาจตามกฎหมาย โดยรัฐจะดำเนินการในรูปของโครงการหรือกิจกรรม และรัฐก็เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารนโยบายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะต่อไป

 

 

 

 

133 total views, 1 views today