องคาพยพสำคัญของการเป็นนโยบายสาธารณะ

องคาพยพสำคัญของการเป็นนโยบายสาธารณะ

 

องคาพยพหรือองค์ประกอบของการเป็นนโยบายสาธารณะมีหลายมิติในการพิจารณา ซึ่งองคาพยพที่สำคัญของการเป็นนโยบายสาธารณะนั้น ประกอบด้วย

(1) นโยบายสาธารณะจะต้องมีวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน  เป็นการกระทำที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวกำหนดขึ้นมาเพื่อมุ่งตอบสนองการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

            (2) นโยบายสาธารณะจะต้องประกอบด้วยลำดับชั้นของพฤติกรรมต่างๆ ที่มีแผนอันจะก่อให้เกิดการบรรลุถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

            (3) นโยบายสาธารณะจะต้องประกอบด้วยการกระทำต่างๆ ที่สามารถเลือกนำมาปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกับเวลาและสถานที่  เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรกระทำเพราะเป็นกิจกรรมหรือหน้าที่ของรัฐบาล

            (4) นโยบายสาธารณะจะต้องมีการประกาศให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้าโดยทั่วถึงกัน    เพราะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของรัฐที่จะกระทำหรืองดเว้นที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

            (5) นโยบายสาธารณะจะต้องมีการปฏิบัติตามลำดับขั้นตอนต่างๆ ตามที่ได้ตัดสินใจเลือกไว้แล้ว เป็นเอกสารที่มีผลทางกฎหมาย กล่าวคือ เมื่อรัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายในรูปกฎหมายออกมาแล้ว  ประชาชนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งในแง่นี้จะเห็นได้ว่า  นโยบายสาธารณะของรัฐแตกต่างไปจากนโยบายของเอกชนที่ไม่มีอำนาจบังคับ

            จากองคาพยพหรือองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น เป็นการแสดงให้เห็นได้ว่า การการทำความเข้าใจถึงองคาพยพหรือองค์ประกอบของการเป็นนโยบายสาธารณะ จะทำให้เข้าใจถึงแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ตลอดจนเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของนโยบายสาธารณะ และการนำนโยบายสาธารณะนั้นไปปฏิบัติให้บรรลุผล ซึ่งจะรู้ได้ว่าบรรลุผลหรือไม่ด้วยการประเมินผล ซึ่งเมื่อเข้าใจองคาพยพหรือองค์ประกอบของการเป็นนโยบายสาธารณะแล้ว ผู้กำหนดนโยบายจะได้ตัดสินใจกำหนดนโยบายเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในการสร้างความอยู่ดีกินดีแก่คนในประเทศอันจะนำไปบ่อเกิดของประโยชน์สาธารณะต่อไป

 

 

 

 

148 total views, 1 views today