นโยบายสาธารณะในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ

            นโยบายสาธารณะในฐานะเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาประเทศ  

 

นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศเพราะมีความสำคัญในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งสามารถพิจารณาประเด็นสำคัญในการเข้าไปมีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ดังนี้

                 (1) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างเศรษฐกิจ

                 การพัฒนาประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยืนอยู่บนพื้นฐานความสมดุล จะต้องเอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพ รู้เท่าทันและก้าวทันโลกด้วย โดยมีความสามารถเลือกใช้ความรู้และเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี และมีความยืดหยุ่นที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปกับความมีคุณธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญ

(2) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างสังคม

นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมที่พึงประสงค์กล่าวคือ การเป็นสังคมคุณภาพที่ยึดหลักความสมดุลและพึ่งพาตนเองได้ การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยพัฒนาคนให้คิดเป็นทำเป็น การเป็นสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน และมีการดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและการพึ่งพาอาศัยเกื้อกูลกัน

(3) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงแห่งชาติ การต่างประเทศและการอำนวยความยุติธรรม โดยการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชนในการการเผชิญหน้ากับวิกฤติ ป้องกัน และเตือนภัยล่วงหน้า การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ การพัฒนาระบบยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม

(4) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยการพัฒนาอุตสาหกรรมให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความแตกต่าง และเน้นพัฒนาการผลิตเชิงตอบสนองลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันที่เน้นเสริมสร้างมูลค้าเพิ่มทางด้านความรู้ และนวัตกรรมโดยเฉพาะด้านคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

(5) การเป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิต

นโยบายสาธารณะเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ การเร่งรัดการปฏิรูประบบการศึกษา การพัฒนาโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนจน

ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่มีความสำคัญในฐานะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในการพัฒนาด้านต่างๆที่สำคัญ

 

147 total views, 1 views today