มิติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)

    มิติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการกำหนดตัวชี้วัด (KPI)

      การประเมินผลการปฎิบัติราชการและกำหนดตัวชี้วัดในแต่ละองค์ประกอบนั้น  เป็นผลมาจากการที่สำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งได้รับมอบหมายมาจากรัฐบาลในการดำเนินการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดในแต่ละปีงบประมาณและจะดำเนินการแจ้งให้ทุกส่วนราชการทราบเพื่อจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อไปซึ่งจะมีการปรับตัวชี้วัดให้เหมาะกับนโยบายรัฐบาลในแต่ละยุค สำหรับตัวอย่างมิติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) มีลักษณะดังนี้
ตัวอย่างที่ 1   มิติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559[1]

ประเด็นการประเมินผล

กรอบจัดทำคำรับรอง/ตัวชี้วัด

น้ำหนัก(ร้อยละ)

มิติภายนอก

 

75

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล

1. ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) และตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล

(65)

มิติที่2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

(10)

มิติภายใน

 

25

มิติที่ 3  ด้านประสิทธิภาพ

3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

4. การประหยัดพลังงาน

5. การประหยัดน้ำ

6. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ

(5)

(2.5)

(2.5)

(5)

มิติที่ 4 ด้านการพัฒนาองค์การ

7. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ

8. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน

(5)

(5)

รวม

100

 

จากตัวอย่างที่ 1 จากตารางอธิบายได้ว่า มิติและองค์ประกอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวงประกอบไปด้วย 4 มิติ แบ่งออกเป็นมิติภายนอก คือ การวัดผลในด้านประสิทธิผลและการวัดผลในมิติประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยมีตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตร์กระทรวง และตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน มีค่าน้ำหนักร้อยละ 65 และตัวชี้วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 10  สำหรับ   ส่วนมิติภายในแบ่งออกเป็น มิติด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดได้แก่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   การประหยัดพลังงาน  การประหยัดน้ำ การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ รวมร้อยละ 15  และมิติสุดท้ายได้แก่ ด้านการพัฒนาองค์การ ตัวชี้วัดได้แก่ การพัฒนาสมรรถนะองค์การ ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน มีค่าน้ำหนักรวมร้อยละ 10

ตัวอย่างที่ 2      มิติในการประเมินผลการปฎิบัติราชการและกำหนดตัวชี้วัดของกรุงเทพมหานคร 2562 

 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำนัก สำนักงาน สำนักงานเขต และส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร)[2]

ประเด็นการประเมินผล

กรอบจัดทำคำรับรอง/ตัวชี้วัด

น้ำหนัก(ร้อยละ)

มิติที่1 ด้านประสิทธิผล

1. ร้อยละความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน (40)

40

มิติที่2 ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการ

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ (14)

      2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน

      2.1.2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย

      2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

2.2 ความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน (6)

2.3 ร้อยละความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและ

      การควบคุมภายใน (5)

25

มิติที่3 ด้านประสิทธิภาพ

3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้ง

       จากประชาชน/ผู้รับบริการ  (7)  

  3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) (7)

 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (6)

 

20

มิติที่ 4ด้านการพัฒนาองค์การ

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  (7)

4.2 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน(Quality of Work Life) (8)

      4.2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (4)

      4.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน (4)

15

รวม

100

จากตัวอย่างที่ 2 จากตารางอธิบายได้ว่า มิติและองค์ประกอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครประกอบไปด้วย 4 มิติกล่าวคือ มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล มีตัวชี้วัดคือ ความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน มีค่าน้ำหนักร้อยละ 40  มิติที่2  ด้านคุณภาพการปฏิบัติราชการมีตัวชี้วัดคือ (2.1) ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าน้ำหนักร้อยละ 14   (2.2) ตัวชี้วัดด้านความสำเร็จของการจัดทำงบการเงิน ค่าน้ำหนักร้อยละ 6  และ (2.3) ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในค่าน้ำหนัก ร้อยละ5 รวมค่าน้ำหนัก ร้อยละ 25  สำหรับมิติที่3 ด้านประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่สำคัญ 3 ด้านคือ (3.1) ความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ น้ำหนักร้อยละ 7  (3.2) ความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการ ที่ดีที่สุด (Best Service) ค่าน้ำหนักร้อยละ 7และ (3.3) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ค่าน้ำหนักร้อยละ 6 รวมมิติที่ 3 ค่าน้ำหนักร้อยละ 20 สำหรับมิติสุดท้ายมิติที่ 4  ด้านการพัฒนาองค์การ องค์ประกอบในการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานครถูกวัดด้วยตัวชี้วัดที่สำคัญ ใน 2 ประเด็นที่สำคัญคือ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ร้อยละ 7 และความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน(Quality of Work Life) ร้อยละ8 รวมคิดเป็นค่าน้ำหนักร้อยละ 15  และเมื่อรวมทั้ง 4 มิติและทุกองค์ประกอบของตัวชี้วัดจะเท่ากับ ร้อยละ 100 ของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

[1] ปรับจาก คู่มือการประเมินผลการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

[2] ที่มา (www.locol.moi.go.th)สืบค้นคืนเมื่อ 24 กรกฎาคม 2562

180 total views, 1 views today