รายการ OCI คืออะไร

               รายการ OCI (Other Comprehensive Income) คือ รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง หรือเป็นรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของกิจการ ซึ่งมาตรฐานการบัญชีไม่อนุญาตให้รับรู้รายการรายได้และค่าใช้จ่ายดังกล่าวในรายการกำไรขาดทุน อีกทั้งผู้จัดทำงบการเงินจะต้องจัดกลุ่มรายการ OCI ออกเป็น กลุ่ม OCI ที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนได้ และกลุ่ม OCI ที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนได้ ดังนี้

                กลุ่มรายการ OCI ออกเป็น กลุ่ม OCI ที่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนได้

  1. ผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินของการ ดําเนินงานในต่างประเทศ
  2. ผลของกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
  3. ส่วนของผลกําไรและขาดทุนที่มีประสิทธิผลจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

                กลุ่ม OCI ที่ไม่สามารถจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนได้

  1. การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
  2. การวัดมูลค่าใหม่ของโครงการผลประโยชน์ที่กําหนดไว้

 

ที่มา : มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน

60 total views, 1 views today