การประเมินอำนาจควบคุมในกิจการอื่น

      หากกิจการมีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จในกิจการอื่น กิจการต้องจัดทำงบการเงินรวมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 แต่ถ้ากิจการไม่มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จในกิจการอื่นต้องพิจารณาต่อว่ากิจการมีอำนาจควบคุมร่วมในกิจการอื่นหรือไม่

      จากย่อหน้าแรก (กรณีที่ไม่มีอำนาจควบคุมเบ็ดเสร็จในกิจการอื่น) กิจการต้องพิจารณาว่ามีอำนาจควบคุมร่วมหรือไม่ หากมีอำนาจควบคุมร่วม ถือเป็นการร่วมการงาน ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ซึ่งการร่วมการงานแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การร่วมการงานและการร่วมค้า (อ่านต่อได้ในบล็อคถัดไป) หากไม่มีอำนาจควบคุมร่วม ต้องพิจารณาต่อว่ามีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อกิจการอื่นหรือไม่ ถ้ามีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อกิจการอื่น ถือว่ามีบริษัทร่วม กิจการต้องบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28

     ทั้งนี้ หากไม่มีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อกิจการอื่น ถือว่าเป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ซึ่งต้องบันทึกเงินลงทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 105

ที่มา : มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง งบการเงินรวม

106 total views, 1 views today