นิยามและประเภทของการร่วมการงาน

      มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน ให้นิยามของการร่วมการงาน (Joint Arrangement) ว่าหมายถึง การงานซึ่งบุคคลหรือกิจการตั้งแต่สองราย ขึ้นไปมีการควบคุมร่วมกัน

      การควบคุมร่วม (Joint Control) หมายถึง การร่วมกันควบคุมการงานซึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งการควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความ เห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมกันควบคุมการงานแล้วเท่านั้น

       การร่วมการงานมี 2 ประเภท คือ การดำเนินงานร่วมกัน และการร่วมค้า ซึ่งการดำเนินงานร่วมกัน หมายถึง การร่วมการงานซึ่งผู้ที่มีการควบคุมร่วมมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพันในหนิ้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงาน และต้องรับรู้และวัดมูลค่าสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนในการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับการร่วมค้านั้น หมายถึง การร่วมการงานซึ่งผู้ที่มีการควบคุมร่วมมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิของการงานนั้น และจะรับรู้และบันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

 

ที่มา : มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การร่วมการงาน

95 total views, 1 views today