มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปิดและกองทุนปิด

        ในกรณีที่กิจการลงทุนมีส่วนได้เสียเป็นหน่วยลงทุน กิจการลงทุนต้องคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยโดยใช้มูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้นหักด้วยมูลค่าหนี้สินทั้งสิ้นแล้วหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ถือโดยบุคคลภายนอก โดยมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value: NAV) ของกองทุนเปิดและกองทุนปิดมีความแตกต่างกัน ดังนี้

  1. กองทุนเปิด (Opened – End Fund) คือกองทุนรวมที่สามารถขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่องได้หลังจากที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนในครั้งแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซื้อคืนหน่วยลงทุนจากนักลงทุนเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา กองทุนประเภทนี้จึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะสามารถซื้อขายได้ง่ายและสะดวก และมีสภาพคล่องสูงกว่ากองทุนปิด อย่างไรก็ตาม นักลงทุนจะยังไม่ทราบว่าราคาซื้อขายหน่วยลงทุนจะเป็นเท่าไรในทันที ณ เวลาที่ทำรายการสั่งซื้อขายนั้น เนื่องจากต้องคอยจนกว่าจะมีการคำนวณ NAV (Net Asset Value: NAV) ต่อหน่วยของกองทุน ณ สิ้นวันทำการเสียก่อน
  2. กองทุนปิด (Closed – End Fund) คือกองทุนรวมชนิดที่ บลจ. ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยจะมีการกำหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่นอน และเปิดให้มีการจองซื้อหน่วยลงทุนเพียงครั้งเดียวเมื่อเริ่มต้นโครงการหลังจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทำให้จำนวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้น หรือลดลง สามารถขายคืนเมื่อครบกำหนดอายุโครงการเท่านั้น (ราคาที่ บลจ. รับซื้อคืนหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าเท่ากับ NAV ต่อหน่วย เมื่อครบกำหนดอายุโครงการแล้ว)

ที่มา : http://www.maoinvestor.com/2013/09/vs-3.html

61 total views, 1 views today