ความหมายและลักษณะของการกำหนดราคาในการตลาดร่วมสมัย

ถึงแม้ว่าการตลาดร่วมสมัยจะมีแนวคิดคล้ายคลึงกับหลักการตลาดแบบดั้งเดิม แต่มีความแตกต่างที่สำคัญคือ การตลาดร่วมสมัยเป็นการตลาดที่เน้นการสื่อสารอย่างมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าและสามารถสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication) โดยเน้นการส่งสารที่กระชับและสอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าเฉพาะราย หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า การตลาดร่วมสมัยเป็นการตลาดที่เชื่อมโยงการตลาดแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นการตลาดเชิงการซื้อขายเข้ากับการตลาดสายสัมพันธ์ โดยอาศัยระบบสารสนเทศสมัยใหม่ที่เอื้อต่อการเข้าถึงผู้บริโภคจากทั่วโลกแบบออนไลน์อย่างมีปฏิสัมพันธ์ การที่ผลิตภัณฑ์จะสามารถขายได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่ความสามารถของผลิตภัณฑ์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าตามที่ลูกค้าคาดหวังหรือผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์ ดังนั้น การกำหนดราคาจึงขึ้นกับความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการกำหนดราคาที่เหมาะสม คือ การกำหนดราคาที่สอดคล้องกับคุณค่าที่ลูกค้ารับรู้นั่นเอง คุณค่าที่ลูกค้ารับรู้เกิดจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากผลิตภัณฑ์กับราคาที่ต้องจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันจากพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยจากเดิมที่เป็นเพียงใช้สินค้าตามที่ผู้ผลิตกำหนด มาเป็นผู้กำหนดคุณภาพว่ามีความต้องการแบบใด ดังนั้น ธุรกิจต้องมีการปรับตัวและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ธุรกิจจึงต้องค้นหาว่าลูกค้าคาดหวังคุณภาพสินค้าอย่างไร เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและลูกค้าเต็มใจจะจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการนั้น จะเห็นได้ว่าคุณค่าสินค้าที่ลูกค้ารับรู้เป็นตัวกำหนดราคาที่เหมาะสม โดยความหมายของคำว่า “ราคา” คือ

ราคา คือ สิ่งที่กำหนดคุณค่าหรือผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับจากการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ

ดังนั้น ผู้บริหารทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสินค้า ต้องพิจารณาจากคุณค่าสินค้าที่ลูกค้ารับรู้ในตัวผลิตภัณฑ์ และนำมาเป็นปัจจัยประกอบการพิจารณาในการกำหนดราคาสินค้า

53 total views, 1 views today