ปัจจัยพิจารณาในการกำหนดราคาในการตลาดร่วมสมัย

การกำหนดราคาที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่การกำหนดราคาที่ถูกต้องนั้นมิใช่เป็นเรื่องที่ง่ายนัก เนื่องจากมีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาในการกำหนดราคา แม้ว่าต้นทุนจะส่งผลต่อราคาที่ธุรกิจกำหนดเอาไว้ แต่ยังคงมีปัจจัยอื่นที่สำคัญอีกมากที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดราคา โดยเฉพาะในยุคแห่งการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบออนไลน์ และก่อให้เกิดระบบการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ หรือการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ทำให้การกำหนดราคาในปัจจุบันมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีการกำหนดราคาที่ใช้รูปแบบที่หลากหลายและผสมผสานกันมากขึ้น

ก่อนที่จะกล่าวถึงการกำหนดราคา ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจเสียก่อนว่ามีปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้างที่อาจมีผลต่อราคา โดยในทางการตลาดปัจจัยหรือเงื่อนไขที่มีผลต่อการเลือกกลยุทธ์ในการกำหนดราคามีอยู่ด้วยกัน 7 ปัจจัยหลัก ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ (2) การจัดจำหน่าย (3) ต้นทุน (4) อุปสงค์หรือความต้องการของลูกค้า (5) คู่แข่ง (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ (7) เป้าหมายของการกำหนดราคา

162 total views, 1 views today