DIY วาดลายสังคโลก

DIY วาดลายสังคโลก

DIY (Do it yourself) หมายถึง การทำ/ประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเมื่อทำเสร็จแล้วผู้ที่ทำ/ประดิษฐ์ผลงานดังกล่าวจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งนั้น ปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวได้รับการพัฒนารูปแบบและวิธีการ โดยนำกิจกรรม DIY มาประยุกต์เข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่เน้นให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองผ่านประสบการณ์อันน่าประทับใจ จนสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว   และได้รับความนิยมมากขึ้นกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism)

ประโยชน์ของกิจกรรม DIY

กิจกรรม DIY มีประโยชน์กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยว ดังนี้

  1. สร้างประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกัน โดยชุมชนควรนำเสนอกิจกรรมซึ่งเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นมาถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ และลงมือทำร่วมกันกับนักท่องเที่ยว เช่น การทำนา การประมง
  2. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม โดยชุมชนควรนำเสนอกิจกรรมซึ่งเป็นสิ่งของที่ทำ/ประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่นที่อาศัยภูมิปัญญา เช่น การจักสาน การประกอบอาหาร การปั้น
  3. เพิ่มรายได้ โดยชุมชนที่มีการส่งเสริมกิจกรรม DIY ในแหล่งท่องเที่ยวจะทำให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนานขึ้น โดยมีการทำกิจกรรมที่หลากหลายร่วมกับชุมชน ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว

สังคโลก

สังคโลก เป็นเครื่องปั้นดินเผาแบบโบราณที่ผลิตขึ้นในสมัยสุโขทัย เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 ผลิตภัณฑ์สังคโลกมีรูปแบบมากมาย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน ดังนี้

  1. ใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น ช้อน จาน ถ้วย ชาม ขวด ไห ตลับ กระปุก แจกกัน และตะเกียง เป็นต้น
  2. ใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา เช่น คนโทที่มีรูปแบบพิเศษ รูปเคารพทางศาสนา ไหบรรจุอัฐิ และตุ๊กตาเสียกบาล เป็นต้น
  3. ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งทางด้านสถาปัตยกรรม เช่น ช่อฟ้า กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องปูพื้น หางหงส์ ราวลูกกรง รูปโทวาริกที่ทำเป็นรูปยักษ์สำหรับเฝ้าศาสนสถาน และรูปมกรสำหรับตกแต่งราวบันได เป็นต้น
  4. ใช้เป็นของเล่น เช่น รูปตุ๊กตาผู้ชายอุ้มไก่ แม่อุ้มลูก ตลอดจนรูปสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สุนัข ไก่ และเต่า เป็นต้น
  5. ใช้สำหรับอื่นๆ เช่น ท่อน้ำสำหรับการชลประทาน

ดังนั้น DIY วาดลายสังคโลก ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย และเป็นตัวอย่างของชุมชนท้องถิ่นที่ตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นที่มีอยู่ โดยมีการศึกษา ค้นหา หาความรู้ วางแผน และดำเนินการ เพื่อออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยว ทำให้เกิดการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย


อ้างอิง

โพสต์ทูเดย์. (2561). เจาะเวลาหาสังคโลก ฟื้นหาอนาคตของศิลปะเครื่องถ้วยโบราณ. สืบค้นจาก

https://www.posttoday.com/social/general/566660

 

 

539 total views, 1 views today