เรื่องเล่าจากห้องเรียนประสบการณ์วิชาชีพ ห้อง 2 รุ่น มกราคม 2562

ประสบการณ์วิชาชีพการตลาด 19 มกราคม 2562

ได้เป็นอาจารย์ประจำห้อง 2 ของนักศึกษาที่มาเรียนประสบการณ์วิชาชีพการตลาด รุ่น มกราคม 2562

นักศึกษาในรุ่นมากนักหลาย รวม 26 คน โดยมีหัวหน้า เป็นหนุ่มชาวขอนแก่น ซึ่งที่จะไปรับลินยารวมถึงปริญญาเอกแล้ว แต่ยังคงใฝ่เรียนรู้ จึงมาเรียนวิชาการตลาดเป็นปริญญาอีกหนึ่งใบ

ในรุ่นมีความสมัครสมานสามัคคี เป็นห้องเรียนที่สนุกสนานมาก จนบางครั้งแอบนึกไม่ได้ว่านี่นักศึกษาในห้องของเรา เข้ามาเรียน หรือมาทำกิจกรรมสันทนาการกันแน่ แต่ก็มีความดีใจที่ทำให้วิชาประสบการณ์วิชาชีพการตลาดครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การทำให้ห้องเรียนมีความสนุกสนานได้อยู่เป็นปึกแผ่น ย่อมแสดงถึงการสร้างความผูกพันระหว่างกลุ่มเพื่อนในห้องของตน ทุกคนในห้องเรียนให้สนิทสนมกันทั้งห้องโดยไม่เป็นกลุ่มก้อน

การสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในห้องจะต้องมาจาก ประการที่ 1 ผู้นำ ซึ่งจะต้องมีภาวะผู้นำสูง ชักจูงให้สมาชิกในห้องสามารถกิจกรรมและร่วมมือกันอย่างเป็นปึกแผ่นได้

ประการทีร 2 กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ จะต้องเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์สามัคคี การทำงานร่วมกัน

ประการที่ 3 ความเสียสละของสมาชิกในกลุ่ม จะต้องมีการให้อภัย การเปิดกว้างในการยอมรับความเห็นที่แตกต่าง

ทั้งนี้ห้องเรียนกลุ่มประสบการณ์วิชาชีพห้อง 2 มีคุณสมบัติครบทั้งสามประการทำให้กลุ่มสมาชิกในห้องสำนักจะทำกิจกรรมและรวมกลุ่มกันได้ประสบความสำเร็จ

แต่ส่วนตัวก็ขอบคุณนักศึกษาในห้องเรียนที่ช่วยเป็นครูแบ่งปันประสบการณ์ให้กับข้าพเจ้าด้วย

และตอนนี้นักศึกษาก็จะจบเป็นบัณฑิตเพื่อจะรับปริญญาต่อไป ขอให้ได้ศึกษาประสบการณ์วิชาชีพห้อง 2 ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ตั้งใจ

234 total views, 1 views today