กรณีศึกษาที่ 2 การรายงานทางบัญชีการเงินของบริษัท อ่อนนุช  จำกัด

จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัท อ่อนนุช จำกัด ในเรื่องของรายงานทางการบริหาร พบว่า บริษัทมีการประชุมในหลายระดับ ได้ทำการสรุปขั้นตอนในการประชุมของบริษัทดังกล่าวไว้ดังต่อไปนี้

การจัดทำรายงานเพื่อการบริหาร(Reporting for Management) มีการจัดทำเพื่อการประชุมหลัก ๆ ดังนี้

  1. การประชุม MM (Monitoring Meeting) เป็นการประชุมประจำสัปดาห์ โดยจะมีการจัดประชุมตอนต้นสัปดาห์ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย
  2. การประชุม PM (Performance Meeting) เป็นการประชุมเพื่อเสนอผลการดำเนินงานแก่คณะกรรมการของบริษัท จะมีการประชุมในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
  3. การประชุม SIP (Strategic Implement Planning) เป็นการประชุมประจำปีของบริษัท เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์หรือการทำแผนงบประมาณล่วงหน้า

ขั้นตอนการทำรายงาน

  1. การประชุม MM  เป็นการประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานมีการประชุมสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  โดยเป็นการประชุมในระดับผู้จัดการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งจะมารายงานผลการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรขึ้นบ้าง เช่น ฝ่ายผลิต ได้ผลิตสินค้าได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ โดยฝ่ายผลิตจะต้องทำรายงานการผลิตสินค้าในเดือน มค.25×1 เปรียบเทียบกับ รายงาน BP ที่มีการรายงานและ commit กันในการประชุม SIP ซึ่งเมื่อได้ผลต่าง ก็จะมาหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไร โดยฝ่ายผลิตจะต้องหาสาเหตุและรายงานสาเหตุนั้น ๆ ให้กับที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งหาทางแก้ไขปัญหานั้นๆ มาด้วยแล้ว ฝ่ายอื่นๆ ก็เช่นกัน
  2. การประชุม PM เป็นการประชุมระดับสูงขึ้นไป ซึ่งจะเป็นการดู performance ของแต่ละบริษัทในกลุ่ม โดย MD หรือ GM ของแต่ละบริษัทจะเข้าประชุมและรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนของบริษัทที่ตนดูแลรับผิดชอบว่าเป็นอย่างไรใน 1 เดือนที่ผ่านมาเปรียบเทียบกับ BP เพื่อหาสาเหตุของผลต่าง ถ้าผลต่างเป็นไปในด้านลบ ก็จะต้องหาเหตุผลที่จะอธิบายว่าเกิดจากอะไร และมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
  3. การประชุม SIP หรือ BP เป็นการประชุมปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเป็นการประชุมวางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในปีถัดไป โดยประมาณการในปีถัดไปว่ากิจการต้องการเป้าหมายอย่างไร และถ้าจะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายจะต้องทำอย่างไรซึ่งแต่ละบริษัทในกลุ่มก็ต้องไปจัดทำรายงานของแต่ละบริษัท โดยแต่ละบริษัทก็จะต้องให้แต่ละหน่วยงานจัดทำข้อมูลของหน่วยงานของตนเอง และส่งรายงานให้กับฝ่ายบัญชีจัดทำประมาณการงบการเงิน และ Cash Flow เพื่อนำเสนอในที่ประชุม SIP

126 total views, 1 views today