เรื่องเล่าห้องเรียน อบรมเข้ม 32334 ปี 2562

การอบรมเข้ม วิชา 32334 สารสนเทศการตลาดและการวิจัยการตลาด ของนักศึกษาเอกการตลาดซึ่งจะจบภายในภาคการศึกษา 1 / 2562

นักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมมีเพียงสองท่าน แต่ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจวิริยะอุตสาหะ ในการเรียน นักศึกษาได้มีการออกแบบการวิจัยจริงโดยนำคำถามที่เกิดชื้นจากการทำงานจริง มาใช้เป็นต้นแบบในการออกแบบการวิจัย

ได้มีการทดลองแบบสอบถามโดยใช้ Google ฟอร์ม และส่งแบบสอบถามเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามจริง มีการวิเคราะห์ผลและนักเป็นความเห็นในการนำไปใช้

นอกจากนี้ในส่วนการสารสนเทศยังมีการนำ กรณีศึกษาที่น่าสนใจเช่น แต่ปกติทำงานของบริษัทเคอรี่ กรณีศึกษาธุรกิจ Food delivery จัดส่งอาหารมาได้เป็นความเห็นในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการนำมาใช้ในชีวิตการทำงานปัจจุบันของตน

เชื่อว่านักศึกษาสามารถจะนำแนวคิดไปใช้ในการจัดการการตลาดได้
ปล. เรียนสมัยใหม่ ให้ส่งการบ้านทางไลน์ แบบสอบถามก็สอบถามทางไลน์ สมเป็นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจริงๆ

350 total views, 1 views today