ีเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ v.2.0 จากการเข้ารับฟังก่อนประกาศอย่างเป็นทางการ

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้เข้าร่วมอบรม“Update เกณฑ์อาคารเขียวไทย”เมื่อราวประมาณ เดือนเศษที่ผ่านมา
จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย เป็นงานสัมมนาทางวิชาการ 8th Thai Green Building Expo 2019 “Bangkok –Wellbeing – Better Living City”

มีเรื่องราวน่าสนใจ ขออนุญาตนำมาอัพเดทเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเกณฑ์อาคารเขียวไทย สำหรับเกณฑ์การประเมิน TREES – NC version ใหม่ TREES-NC v.2.0 ที่จะประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างในกระบวนการร่างเกณฑ์การประเมินขั้นสุดท้าย โดยได้รับฟังผ่านการบรรยายจากคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอาคารเขียวไทย โดยข้าพเจ้าในฐานะที่ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ขออนุญาตนำมาประมวลบอกกล่าวในภาพรวม ก่อนที่จะประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป เพื่อจะทำให้ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนัก เพื่อจะได้เตรียมการล่วงหน้า โดยในโพสต์นี้จะกล่าวถึงระดับการรับรองหรือการแบ่งระดับรางวัลก่อน 
ซึ่งยังคงแบ่งออกเป็น 4 ระดับตามเดิม แต่ปรากฏช่วงคะแนน ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนี้

  1. Platinum 61 คะแนน ขึ้นไป จากเดิม ปรับเป็น 75 คะแนนขึ้นไป
  2. Gold 46-60 คะแนน จากเดิม ปรับเป็น 65-74 คะแนน
  3. Silver 38-45 คะแนน จากเดิม ปรับเป็น 55-64 คะแนน
  4. Certified 30-37 คะแนน จากเดิม ปรับเป็น 45-54 คะแนน

สรุประดับคะแนนการประเมินของ TREES-NC ทั้งสองเวอร์ชั่น
แสดงระดับคะแนนการประเมินของ TREES-NC ทั้งสองเวอร์ชั่นเชิงเปรียบเทียบ (โดยผู้โพสต์)

ใน post หน้าจะมากล่าวลงลึกถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเกณฑ์โดยละเอียดต่อไป แต่ก่อนที่จบโพสต์นี้ ขออนุญาตอ้างทบทวนเกณฑ์อาคารเขียวไทย ก่อนปรับเพื่อนำเข้าสู่โพสต์ในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่อไปร่วมด้วย


TREES – NC
(Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability – for New Construction and Major Renovation) v.1.1 เป็นแนวทางการประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ จัดทำโดยสถาบันอาคารเขียวไทย (Thai Green Building Institute: TGBI) ที่ผ่านการใช้งานมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 ด้วยความร่วมมือระหว่างวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบด้วยหัวข้อเกณฑ์การประเมิน ดังนี้

1.การบริหารจัดการอาคาร (Building Management: BM)

ระบุเจตนารมณ์ในการก่อสร้างอาคารและโครงการฯที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยไม่สร้างปัญหาทางด้านมลพิษให้กับชุมชนและสังคมโดยรอบ มีการกำหนดแนวทางการดำเนินการด้านการบริหารจัดการโดยรวม ทั้งในส่วนของการก่อสร้างและการใช้งานในภายหลัง มีการกำหนดนโยบายด้านการวางแผนการบริหารจัดการและบำรุงรักษาอาคารที่เหมาะสมร่วมกับการพิจารณาเพื่อตรวจสอบและประเมินอาคารโครงการตลอดช่วงอายุการใช้งาน

2. ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape: SL)

พิจารณาเลือกพื้นที่และพัฒนาโครงการฯอย่างเหมาะสม โดยลดและหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการออกแบบวางผังอาคารและสรรค์สร้างภูมิทัศน์ รวมถึงพื้นที่โดยรอบโครงการฯ การพิจารณาเลือกรูปแบบของพืชพันธุ์ที่เหมาะสมต่อสภาพพื้นที่ของโครงการ พิจารณาถึงการใช้งานในระยะยาวในแนวทางที่ยั่งยืน

3. การประหยัดน้ำ (Water Conservation: WC)

ระบุความประหยัดต่อการใช้ทรัพยากรน้ำ การใช้น้ำประปาอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด การเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประสิทธิภาพสูง การกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในส่วนงานภูมิทัศน์ เพื่อเป็นการทดแทนการใช้น้ำประปาบางส่วน รวมทั้งการติดตั้งมิเตอร์วัดและติดตามปริมาณการใช้น้ำประปาในส่วนย่อยต่างๆ

4. พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere: EA)

เน้นประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร การส่งเสริมการใช้งานพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกประเภทต่างๆภายในพื้นที่โครงการ การพิจารณาเลือกสารทำความเย็นในระบบปรับอากาศ

5.วัสดุและทรัพยากร (Materials and Resources: MR)

ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการใช้งานวัสดุเหลือใช้ วัสดุประเภท Recycles รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ส่งเสริมการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว รวมทั้งการจัดการขยะอย่างเหมาะสม

6.คุณภาพสภาพแวดล้อมภายในโครงการ (Indoor Environmental Quality: IEQ)

ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีภายในอาคารและโครงการ ส่งเสริมความมีคุณภาพชีวิต สภาวะความน่าสบาย ความรู้สึกสบายเชิงความร้อน (Thermal Comfort) การกำหนดสภาพแสงภายในอาคารที่เหมาะสม การพิจารณาเลือกใช้แสงธรรมชาติ ลดการใช้แสงจากดวงโคมภายในอาคาร ส่งเสริมความสามารถให้สามารถมองทัศนียภาพภายนอกอาคาร การเลือกใช้ระบบประกอบอาคารที่เหมาะสมโดยเฉพาะระบบระบายอากาศ การพิจารณาเลือกใช้วัสดุและองค์ประกอบภายในอาคารที่ลดการปลดปล่อยสารเคมีหรือสารประกอบอินทรีย์ประเภทระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds) ที่เป็นอันตรายต่อระบบการหายใจของผู้ใช้งานอาคารในระยะยาว

7.การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection: EP)

เกี่ยวข้องต่อมาตรการที่เน้นการปกป้องสภาพแวดล้อมในโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ การก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ รวมทั้งสุขภาวะของผู้ใช้งานอาคารในระยะยาว

8,นวัตกรรม (Green Innovation: GI)

เกี่ยวข้องต่อนวัตกรรมสร้างสรรค์ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ สามารถนำเสนอหัวข้อเกณฑ์การประเมินที่อยู่นอกเหนือจากเกณฑ์การประเมินที่ระบุได้ โดยอาจเป็นหัวข้อการประเมินฯที่สอดคล้องต่อการดำเนินโครงการ หรือแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพตามหมวดคะแนนต่างๆเกินกว่าที่ระบุไว้ตามเกณฑ์การประเมินหนึ่งระดับ


ที่มา งานอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ 2.0

โดยสถาบันอาคารเขียวไทย “สัมมนาทางวิชาการ” 8th Thai Green Building Expo 2019, “Bangkok –Wellbeing – Better Living City”

“Update เกณฑ์อาคารเขียวไทย”

 

139 total views, 1 views today