การปรับปรุง(เพิ่มเติม) สำหรับเกณฑ์ TREES-NC version 2 ในหมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management : BM) และหมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape : SL)

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการอาคาร (Building Management : BM)

ความเป็นอาคารเขียว จำเป็นจะต้องกำหนดแนวทางการดำเนินการทั้งในส่วนของการใช้งาน กล่าวคือ การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ใช้อาคาร เพื่อให้ใช้งานอาคารได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของหลักการของการดำเนินการ มีการวางแผนบริหารจัดการและบำรุงรักษาอาคารอย่างเหมาะสม รวมทั้งการตรวจสอบและประเมินผลตลอดช่วงอายุการใช้งานของอาคาร โดยการประเมินในหมวดนี้ จะประกอบไปด้วยรายละเอียดของหัวข้อดังตารางที่ 1-1

ตารางที่  1-1 เกณฑ์การประเมินเรื่องการบริหารจัดการอาคาร (Building Management)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

BM P1

การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว

บังคับ

BM 1

การประชาสัมพันธ์สู่สังคม

1

BM 2

คู่มือและการฝึกอบรม แนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาอาคาร

1

BM 3

การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ

1

ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf

หมวดที่ 2 ผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape : SL)

เกี่ยวข้องต่อการเลือกพื้นที่ก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่โครงการก่อสร้างอย่างเหมาะสม ถือเป็นกระบวนการ  ขั้นแรกที่สำคัญต่อการสร้างอาคารโครงการแห่งใหม่ การดำเนินการในหมวดนี้ เน้นการหลีกเลี่ยงและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยออกแบบวางผัง ออกแบบและก่อสร้างอาคาร งานภูมิทัศน์และพื้นที่ภายนอกอาคาร และเกี่ยวข้องต่อการพิจารณาเลือกวัสดุและพืชพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ การคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของโครงการก่อสร้างอาคาร ประกอบด้วย 7 หัวข้อ โดยมี  2 หัวข้อบังคับและ 5 หัวข้อการประเมิน รวม 16 คะแนน โดยหัวข้อบังคับมุ่งเน้นในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่อาจถูกทำลายจากการเลือกสถานที่ตั้งโครงการ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังก่อให้เกิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ สร้างความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน สำหรับหัวข้อประเมินนี้เป็นไปเพื่อการทำคะแนน จะครอบคลุมตั้งแต่ การเลือกที่ตั้งอาคารโครงการ การลดผลกระทบจากการคมนาคม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ การเลือกใช้พืชพรรณ การลดปัญหาน้ำท่วม และการลดปัญหาเกาะความร้อนดังตารางที่ 1-2

ตารางที่  1-2 เกณฑ์การประเมินเรื่องผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

SL P1

การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะกับการก่อสร้างอาคาร

บังคับ

SL P2

การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ

บังคับ

SL 1

การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว

1

SL 2

การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

4

SL 3

การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน

 

SL 3.1

มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคารหรือ 20% ของพื้นที่โครงการ

1

SL 3.2

มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อพื้นที่เปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากที่อื่น)

1

SL 3.3

การใช้พืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม

1

SL 4

การซึมน้ำและการลดปัญหาน้ำท่วม

4

SL 5

การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ

 

SL 5.1

มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตั้ง

2

SL 5.2

มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่โครงการ

1

SL 5.3

มีต้นไม้ยืนต้นทางทิศใต้  ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกที่บังแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อความเสียหายกับตัวอาคาร

1

ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf

โดยจากการเข้ารับฟังการบรรยาย จะมีการปรับรายละเอียดในแต่ละหัวข้อที่เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดตามตารางที่ 1-9 และตารางที่ 1-10

ตารางที่  1-9 เกณฑ์การประเมินเรื่องการบริหารจัดการอาคาร (Building Management) ที่ปรับปรุง

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

BM P1

การเตรียมความพร้อมความเป็นอาคารเขียว

โดยต้องมี TREES-A ในคณะทำงานในฐานะที่ปรึกษาอาคารเขียวของโครงการ อย่างน้อย 1 คน

บังคับ

BM 1

การประชาสัมพันธ์สู่สังคม โดยสามารถใช้ Social Media เป็นทางเลือกได้

1

BM 2

คู่มือและการฝึกอบรม แนะนำการใช้งานและบำรุงรักษาอาคาร (เพิ่มเติมรายละเอียดในแบบฟอร์มในคู่มือ)

1

BM 3

การติดตามประเมินผลขณะออกแบบ ก่อสร้างและเมื่ออาคารแล้วเสร็จ ระบุให้ TREES-A ในฐานะที่ปรึกษาอาคารเขียวมีบทบาทที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

1

 

ตารางที่  1-10 เกณฑ์การประเมินเรื่องผังบริเวณและภูมิทัศน์ (Site and Landscape) ที่ปรับปรุง

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

SL P1

การหลีกเลี่ยงที่ตั้งที่ไม่เหมาะกับการก่อสร้างอาคาร (สามารถใช้จดหมายจากสถาปนิกและ TREES-A ในการยืนยันสถานที่ตั้งได้)

บังคับ

SL P2

การลดผลกระทบต่อพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ (เพิ่ม Option ใช้พื้นที่หลังคา 5% ของพื้นที่โครงการได้ เพิ่มนิยามการใช้พื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศตามเกณฑ์ของ TREES-EB เพิ่มนิยามพื้นที่ยังไม่ได้พัฒนา/พื้นที่รกร้าง สนามหญ้าเพื่อการกีฬา ให้นับเป็นพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศน์ได้)

บังคับ

SL 1

การพัฒนาโครงการบนพื้นที่ที่มีการพัฒนาแล้ว (เพิ่มรัศมีสาธารณูปการเป็น 800 เมตร เพิ่มคะแนนให้)

1    (2)

SL 2

การลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

(เพิ่มความชัดเจนของห้องน้ำ Unisex ให้นับเป็น 1 ห้องได้ แต่หากห้องอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำต่างเพศ ต้องมีทั้งสองห้อง) ระบบรถไฟฟ้า ให้คะแนนมากขึ้น

4    (6)

SL 3

การพัฒนาผังพื้นที่โครงการที่ยั่งยืน

 

SL 3.1

มีพื้นที่เปิดโล่งเชิงนิเวศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของพื้นที่ฐานอาคารหรือ 20% ของพื้นที่โครงการ (คงเดิม)

1

SL 3.2

มีต้นไม้ยืนต้น 1 ต้นต่อพื้นที่เปิดโล่ง 100 ตารางเมตร (ห้ามย้ายไม้ยืนต้นมาจากที่อื่น) (คงเดิม)

1

SL 3.3

การใช้พืชพรรณพื้นถิ่นที่เหมาะสม

(หากต้นไม้เดิมไม่ใช่สายพันธุ์รุกราน สามารถทำคะแนนได้ และต้องมีจดหมายยืนยันจากภูมิสถาปนิก)

1

SL 4

การซึมน้ำและการลดปัญหาน้ำท่วม

(สามารถใช้การคำนวณมือในการทำคะแนน Option 2 ได้)

4

SL 5

การลดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองจากการพัฒนาโครงการ

 

SL 5.1

มีการจัดสวนบนหลังคาหรือสวนแนวตั้ง

(เพิ่มสูตรการคำนวณ การใช้หลังคา hi SRI ร่วมกับ Green Wall Green Roof)

2

SL 5.2

มีพื้นที่ดาดแข็งที่รับรังสีตรงจากดวงอาทิตย์ ไม่เกินร้อยละ 50 ของพื้นที่โครงการ

(เพิ่ม Option การมีหลังคาคลุมให้กับที่จอดรถ 90%)

1

SL 5.3

มีต้นไม้ยืนต้นทางทิศใต้  ทิศตะวันตก และทิศตะวันออกที่บังแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อความเสียหายกับตัวอาคาร (ยกเลิก)

1        (0)
ที่มา สัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ 2.0

จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย 8th Thai Green Building Expo 2019, “Bangkok –Wellbeing – Better Living City”,“Update เกณฑ์อาคารเขียวไทย”

630 total views, 2 views today