การปรับปรุง (เพิ่มเติม) เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ (Water Conservation : WC) และ หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere : EA)

หมวดที่ 3 การประหยัดน้ำ (Water Conservation : WC)

จากความต้องการใช้น้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเป็นปริมาณมาก ในขณะที่น้ำดิบมีปริมาณจำกัดและมีต้นทุนที่สูงขึ้นในกระบวนการผลิตน้ำประปา ดังนั้นการประหยัดน้ำประปาและการใช้น้ำประปาอย่างรู้คุณค่า จึงเป็นหนทางหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาภาวะการขาดแคลนน้ำในอนาคตได้  ดังนั้นการเลือกใช้สุขภัณฑ์และก๊อกประหยัดน้ำ หรือผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์แบบทั่วไป ก็จะสามารถช่วยลดการใช้น้ำประปาลงได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังตารางที่  1-3

ตารางที่  1-3 เกณฑ์การประเมินเรื่องการประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Conservation Credit 1)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

WC 1

การประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

6

ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf

สำหรับการดำเนินการในหัวข้อการประเมินนี้ มี 2 ทางเลือก โดยหากเลือกดำเนินการตามทางเลือกใดแล้วจะต้องดำเนินการตามแนวทางของทางเลือกนั้นจนแล้วเสร็จ โดยทั้ง 2 ทางเลือก ประกอบด้วย การใช้โถสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ การใช้ก๊อกประหยัดน้ำ การติดตั้งมาตรวัดน้ำส่วนย่อย และการติดตั้งถังเก็บน้ำฝนเพื่อการใช้งาน ความต้องการใช้น้ำลดลงร้อยละ 15-35 จากปริมาณการใช้น้ำตามกรณีอ้างอิง

หมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere : EA)

การใช้พลังงานของอาคาร เป็นสาเหตุสำคัญหลักของการก่อให้เกิดปัญหามลภาวะและการเกิดภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect)  โดยที่พลังงานที่ถูกใช้ภายในอาคาร จะอยู่ในรูปของพลังงานไฟฟ้า ซึ่งต้องมีการผลิตจากโรงงานที่ต้องใช้แหล่งพลังงานที่มีต้นทุนสูง ก่อให้เกิดมลภาวะ รวมทั้งการจ่ายพลังงานจากแหล่งผลิตมายังอาคารโครงการที่ต้องสูญเสียพลังงานไปกว่า 2 ใน 3 ส่วนไปกับระบบสายส่ง ในรูปของพลังงานความร้อน สำหรับแหล่งจ่ายพลังงานจะมีระยะทางที่ห่างไกลจากโครงการ นอกจากนี้การผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม หรือพลังงานน้ำจากเขื่อน ถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการพลังงานของทั้งประเทศ เกณฑ์การประเมิน TREES-NC จึงเน้นการให้ค่าน้ำหนักสูงสุดสำหรับหมวดพลังงานและบรรยากาศ สำหรับการให้คะแนน โดยมีคะแนนรวมสูงสุด 20 คะแนน ปรากฏครอบคลุม 2 หัวข้อบังคับ ซึ่ง

 

เกี่ยวกับประสิทธิภาพของการใช้พลังงานในอาคารเป็นหลัก รวมถึงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนต่างๆในพื้นที่โครงการ โดยทั้งสองส่วนต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอาคาร และการตรวจสอบยืนยันถึงการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ สำหรับหมวดที่ 4 พลังงานและบรรยากาศ ยังปรากฏครอบคลุมถึงสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบปรับอากาศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อบรรยากาศและภาวะเรือนกระจก หากไม่เลือกใช้สารทำความเย็นที่เหมาะสม หัวข้อคะแนนในหมวดพลังงานและบรรยากาศ แสดงดังตารางที่ 1-4

ตารางที่  1-4 เกณฑ์การประเมินเรื่องพลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

EA P1

การประกันคุณภาพอาคาร

มีแผนการตรวจสอบและการปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม

บังคับ

EA P2

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ

ได้ 4 คะแนนในข้อ EA 1

บังคับ

EA 1

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

16

EA 2

การใช้พลังงานทดแทน

ผลิตพลังงานทดแทน ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50-1.50 ของปริมาณค่าใช้จ่ายพลังงานในอาคาร

2

EA 3

การตรวจสอบและพิสูจน์ผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน

มีแผนการตรวจสอบและพิสูจน์ผลตามข้อกำหนด IPMVP

(International Performance Measurement & Verification Protocol)

1

EA 4

สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22

1

ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf

ตารางที่1-11 เกณฑ์การประเมินเรื่องการประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Conservation) ที่ปรับปรุง

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

WC 1

การประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

6

 

การประหยัดน้ำรวมร้อยละ 15 หรือการเลือกใช้โถสุขภัณฑ์

2

 

การประหยัดน้ำรวมร้อยละ 25 หรือการเลือกใช้ก๊อกน้ำในห้องน้ำ

2

 

 

การประหยัดน้ำรวมร้อยละ 35 หรือการบริหารจัดการน้ำและการใช้น้ำฝน

2

 

เพิ่ม Option 1 ให้คำนวณความต้องการน้ำฝนจาก Run off coefficient ของโครงการ

Option 1 ให้เพิ่มทางเลือกในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในโครงการ

6 เท่าเดิม

 

Option 1&2 เพิ่มเกณฑ์สำหรับห้องอาบน้ำ Residential

 

 

ตารางที่1-12 เกณฑ์การประเมินเรื่องพลังงานและบรรยากาศ (Energy and Atmosphere)

ที่ปรับปรุง

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

EA P1

การประกันคุณภาพอาคาร

มีแผนการตรวจสอบและการปรับแต่งระบบโดยบุคคลที่สาม

การระบุให้ชัดเจนขึ้นว่า TREES-A สามารถเป็น CxA ได้

บังคับ

EA P2

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานขั้นต่ำ

ได้ 4 คะแนนในข้อ EA 1

Update ประเด็นเรื่องแนวทางการทำคะแนนจากประกาศของสถาบันฯ

Option 1 เพิ่มความชัดเจนเรื่องอาคารควบคุม 9 ประเภท ยกเลิก Option 3 ตาม CS

ปรับคะแนนขั้นต่ำในทุก Option ให้แยกจาก EA1

บังคับ

EA 1

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ปรับสัดส่วนคะแนน และเพิ่มคะแนนเต็ม

16 (20)

EA 2

การใช้พลังงานทดแทน

ผลิตพลังงานทดแทน ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.50-1.50 ของปริมาณค่าใช้จ่ายพลังงานในอาคาร

ปรับสัดส่วนคะแนน และเพิ่มคะแนน

2 (7)

EA 3

การตรวจสอบและพิสูจน์ผลเพื่อยืนยันการประหยัดพลังงาน

มีแผนการตรวจสอบและพิสูจน์ผลตามข้อกำหนด IPMVP

 (International Performance Measurement & Verification Protocol)

ปรับสัดส่วนคะแนน และเพิ่มคะแนน

1 (3)

EA 4

สารทำความเย็นในระบบปรับอากาศที่ไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ ไม่ใช้สาร CFC และ HCFC-22

มีข้อกำหนดเฉพาะ 90% ของเครื่องปรับอากาศทั้งหมดและยกเว้นให้ใช้เฉพาะ HCFC22 แต่ยังคงห้าม CFC ทั้งหมด

1

 ที่มา สัมมนาทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ 2.0 

จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย 8th Thai Green Building Expo 2019,“Bangkok –Wellbeing – Better Living City”,“Update เกณฑ์อาคารเขียวไทย”

 

 

136 total views, 1 views today