การปรับปรุง (เพิ่มเติม) เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources : MR) และ หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment : IE)และ

หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources : MR)

ในการก่อสร้างอาคาร จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเป็นปริมาณมหาศาล ซึ่งก่อให้เกิดกากของเสียและขยะ ทั้งนี้การใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองจะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของมลภาวะ รวมถึงการบุกรุกทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวม ดังนั้นการนำอาคารเดิมที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ใหม่ การนำขยะมาดำเนินการรีไซเคิล การเลือกใช้วัสดุในท้องถิ่นหรือวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถือเป็นวัตถุประสงค์หลักในหมวดวัสดุและทรัพยากร ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 1-5

ตารางที่  1-5 เกณฑ์การประเมินเรื่องวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

MR 1

การใช้อาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไว้ร้อยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว

2

MR 2

การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง นำขยะไปใช้หรือ     รีไซเคิล ร้อยละ 50-75 ของปริมาตรหรือน้ำหนัก

2

MR 3

การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว เป็นมูลค่าร้อยละ 5-10

2

MR 4

การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นมูลค่าร้อยละ 10-20

2

MR 5

การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ การใช้วัสดุที่ขุด ผลิต ประกอบ หรือวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด

2

MR 6

วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

 

MR 6.1

ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนของไทย ร้อยละ 10-20

2

MR 6.2

ใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด

1

ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf

หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment : IE)

การมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในอาคาร ที่เน้นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสภาวะน่าสบาย สภาวะของแสงธรรมชาติ และการมองเห็นวิวทิวทัศน์ ตลอดจนคุณภาพของอากาศที่ดีภายในอาคาร ไม่มีการสะสมของสารพิษหรือสิ่งปนเปื้อนต่างๆ โดยการกำหนดแนวทางการออกแบบและเลือกระบบประกอบอาคารที่เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่มีการปลดปล่อยสารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นต้น ตามตารางที่ 1-6

ตารางที่ 1-6 เกณฑ์การประเมินเรื่องคุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

IE P 1

ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร – อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน

บังคับ

IE P 2

ความส่องสว่างภายในอาคาร – ความส่องสว่างขั้นต่ำผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน

บังคับ

IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

 

IE 1.1

ช่องนำอากาศเข้าไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีความร้อนหรือมลพิษ

1

IE 1.2

ความดันเป็นลบ (Negative Pressure) สำหรับห้องพิมพ์งาน  ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี และห้องเก็บสารทำความสะอาด

1

IE 1.3

ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร

1

IE 1.4

พื้นที่สูบบุหรี่ห่างจากประตูหน้าต่างหรือช่องนำอากาศเข้า ไม่น้อยกว่า 10 เมตร

1

IE 1.5

ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน

1

IE 2

การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ

 

IE 2.1

การใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้น ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร

1

IE 2.2

การใช้สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร

1

IE 2.3

การใช้พรมที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร

1

IE 2.4

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นจากไม้ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร

1

IE 3

การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร – แยกวงจรแสงประดิษฐ์   ทุก 250 ตารางเมตร หรือตามความต้องการ

1

IE 4

การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร – ออกแบบให้ห้องที่มีการใช้งานประจำได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง

4

IE 5

สภาวะน่าสบาย – อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในส่วนที่มีการปรับอากาศเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

3

ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf

สำหรับส่วนที่ปรับปรุง(เพิ่มเติม)

ตารางที่1-13 เกณฑ์การประเมินเรื่องวัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources)

ที่ปรับปรุง

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

MR 1

การใช้อาคารเดิม เก็บรักษาพื้นหรือหลังคาของอาคารเดิมไว้ร้อยละ 50-75 ของพื้นที่ผิว

เพิ่มคำอธิบายวิธีการคำนวณแบบ Simplify

2

MR 2

การบริหารจัดการขยะจากการก่อสร้าง นำขยะไปใช้หรือ     รีไซเคิล ร้อยละ 50-75 ของปริมาตรหรือน้ำหนัก

2

MR 3

การเลือกใช้วัสดุใช้แล้ว เป็นมูลค่าร้อยละ 5-10

2

MR 4

การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิล การเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นมูลค่าร้อยละ 10-20

มีการแยก Option ว่าจะรวมงานระบบมาคำนวณด้วยหรือไม่

1.      ไม่รวมเลย

2.      รวมงานท่อและสาย

3.      รวมอุปกรณ์ทั้งหมด

2

MR 5

การใช้วัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศ การใช้วัสดุที่ขุด ผลิต ประกอบ หรือวัสดุพื้นถิ่นหรือในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10-20 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เหมือน MR4

2

MR 6

วัสดุที่ผลิตหรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ

 

MR 6.1

ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามฉลากเขียวและฉลากคาร์บอนของไทย ร้อยละ 10-20 เหมือน MR4 เพิ่มเรื่องประกาศจากทางสถาบันฯ

2

MR 6.2

ใช้วัสดุที่มีการเผยแพร่ข้อมูลความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด

เหมือน MR4 เพิ่มเรื่องประกาศจากทางสถาบันฯ

1

ตารางที่1-14 เกณฑ์การประเมินเรื่องคุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment)

ที่ปรับปรุง

หัวข้อ

รายละเอียด

     คะแนน

IE P 1

ปริมาณการระบายอากาศภายในอาคาร – อัตราการระบายอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน

ใช้วิธีการทำคะแนนแบบ TREES EB แต่จะมีการรวมทางเลือกกฎกระทรวง 39 และ วสท. ชัดเจนขึ้น พื้นที่ระบายอากาศธรรมชาติ 10% สามารถใช้ได้

บังคับ

IE P 2

ความส่องสว่างภายในอาคาร – ความส่องสว่างขั้นต่ำผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน (ยกเลิกวิธีการคำนวณ)

บังคับ

IE 1

การลดผลกระทบมลภาวะ

 

IE 1.1

ช่องนำอากาศเข้าไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีความร้อนหรือมลพิษ

ลดระยะห่างช่องนำอากาศเข้าเป็น 7.5 เมตร

การวัดให้วัดในระยะสั้นที่สุดตามแนวผนังไปยังช่องนำอากาศเข้าและแหล่งมลภาวะ โดยอธิบายเพิ่มเติมในกรณี Exhaust Ventilation

1

IE 1.2

ความดันเป็นลบ (Negative Pressure) สำหรับห้องพิมพ์งาน  ถ่ายเอกสาร เก็บสารเคมี และห้องเก็บสารทำความสะอาด

เพิ่มการใช้ฝ้าฉาบเรียบแทนการก่อกำแพงถึงท้องพื้น

1

IE 1.3

ควบคุมแหล่งมลพิษจากภายนอกเข้าสู่ภายในอาคาร ยกเลิกระบบทางเข้า 2 ชั้นและตะแกรง

1

IE 1.4

พื้นที่สูบบุหรี่ห่างจากประตูหน้าต่างหรือช่องนำอากาศเข้า ไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพิ่มการระบุป้ายสำหรับอาคาร      พักอาศัย

1

IE 1.5

ประสิทธิภาพการกรองอากาศผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน

ยกเลิกระบบกรองอากาศ MERV 7 ที่ช่องนำอากาศกลับในทุกกรณีและเพิ่มคะแนนสำหรับ MERV 13

1 (2)

IE 2

การเลือกใช้วัสดุที่ไม่ก่อมลพิษ

 

IE 2.1

การใช้วัสดุประสาน วัสดุยาแนว และรองพื้น ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร

1

IE 2.2

การใช้สี และวัสดุเคลือบผิว ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร

1

IE 2.3

การใช้พรมที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร

เพิ่มทางเลือกสำหรับ Floorscore

1

IE 2.4

การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นจากไม้ที่มีสารพิษต่ำภายในอาคาร หากไม่มีการใช้ไม้จะสามารถทำคะแนนได้เลย ลดจากไม้ E0 เป็น E1

1

IE 3

การควบคุมแสงสว่างภายในอาคาร – แยกวงจรแสงประดิษฐ์   ทุก 250 ตารางเมตร หรือตามความต้องการ

จะมีการเขียนข้อกำหนดระหว่างการแยกวงจรและการใช้ Task lighting ให้ชัดเจน โดยไม่ใช้การรวม Option ได้อีก

1

IE 4

การใช้แสงธรรมชาติภายในอาคาร – ออกแบบให้ห้องที่มีการใช้งานประจำได้รับแสงธรรมชาติอย่างพอเพียง

ลด DF (Daylight Factor) ลงเป็น 1.5 และอาจมีการปรับเพิ่ม Option จากผู้เชี่ยวชาญ และเพิ่ม Option การใช้ View

4

IE 5

สภาวะน่าสบาย – อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในส่วนที่มีการปรับอากาศเหมาะสม ตามมาตรฐานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ปรับสัดส่วนพื้นที่ให้ง่ายขึ้น

3


ที่มา สัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ 2.0

จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย 8th Thai Green Building Expo 2019,“Bangkok –Wellbeing – Better Living City”,“Update เกณฑ์อาคารเขียวไทย”

639 total views, 2 views today