(ภาษาไทย) การปรับปรุง (เพิ่มเติม) เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หมวดที่ 5 วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้าง (Materials and Resources : MR) และ หมวดที่ 6 คุณภาพของสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร (Indoor Environment : IE)และ

736 total views, 1 views today