การปรับปรุง (เพิ่มเติม) เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Protection : EP) และ หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation: GI)

หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Protection : EP)

เป็นมาตรการสำคัญที่จำเป็นที่ผู้ออกแบบและผู้เกี่ยวข้อง ต้องคำนึงถึงตั้งแต่เริ่มกระบวนการออกแบบและก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบในระยะยาวต่อระบบนิเวศ การเสริมสร้างสุขภาวะและสุขภาพที่ดีของผู้คน การประเมินคะแนนในหมวดของการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน้นไปที่การลดผลกระทบของโครงการก่อสร้างโดยรวมในระยะยาวที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติในเชิงนิเวศ สุขภาวะและสุขภาพของผู้คนด้วยกระบวนการออกแบบระบบก่อสร้างที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพื้นที่โครงการก่อสร้างอย่างยั่งยืน คะแนนในหมวดนี้ประกอบด้วย 7 หัวข้อ โดยมี 2 หัวข้อการประเมินที่บังคับ และหัวข้อการประเมินคะแนนอีก 5 หัวข้อ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน  สำหรับหัวข้อการประเมินที่บังคับนั้น มุ่งเน้นการป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ  มีแผนการดำเนินการควบคุมมลพิษจากการก่อสร้างและการบริหารจัดการขยะ การจัดเตรียมพื้นที่แยกขยะ ส่วนหัวข้อการประเมินเพื่อทำคะแนน จะเน้นไปที่การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และระบบที่ไม่ส่งผลกระทบหรือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเลือกเคมีภัณฑ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะเดือดร้อนรำคาญจากแสงและความร้อน การควบคุมโรคที่มาจากระบบอาคาร รวมถึงการส่งเสริมให้ใช้ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ โดยมีรายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 1-7   

ตารางที่  1-7 เกณฑ์การประเมินเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Protection)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

EP P 1

การลดมลพิษจากการก่อสร้าง

มีแผนและดำเนินการป้องกันมลพิษและสิ่งรบกวน

จากการก่อสร้าง

บังคับ

EP P 2

การบริหารจัดการขยะ การเตรียมพื้นที่แยกขยะ

บังคับ

EP 1

ใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในระบบดับเพลิง

ไม่ใช้สารฮาลอน (Halon) หรือซีเอฟซี (CFC) หรือเอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง

1

EP 2

ตำแหน่งเครื่องระบายความร้อน

การวางตำแหน่งเครื่องระบายความร้อนห่างจากที่ดินข้างเคียง

1

EP 3

การใช้กระจกภายนอกอาคาร

กระจกมีค่าสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 15

1

EP 4

การควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร

ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย

1

EP 5

ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย

1

ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf

หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation: GI)

หมวดนวัตกรรมเป็นหมวดที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาคารโครงการที่เข้าร่วมประเมิน ได้มีโอกาสในการนำเสนอหัวข้อคะแนนที่มีความเหมาะสมสำหรับโครงการ ทั้งนี้เพื่อเปิดกว้างต่อการเลือกทำคะแนนในหมวดนี้ โดยพิจารณาเลือกใช้เทคนิคที่ไม่ได้มีระบุอยู่ในหัวข้อการประเมินคะแนนก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามหมวดนวัตกรรม ยังสามารถทำได้ด้วยการทำคะแนนพิเศษ ตามที่ระบุไว้ในแต่ละหัวข้อคะแนน โดยคะแนนพิเศษเหล่านี้ จะทำได้ก็ต่อเมื่อสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพตามหมวดคะแนนต่างๆ เกินกว่าที่ระบุไว้ระดับหนึ่ง การทำคะแนนในหมวดนวัตกรรม สามารถทำได้ 5 คะแนนอย่างเปิดกว้าง โดยมีการนำเสนอได้ตามความเหมาะสม แสดงดังตารางที่ 1-8

ตารางที่ 1-8 เกณฑ์การประเมินเรื่องนวัตกรรม (Green Innovation)

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

GI 1

มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม………)

1

GI 2

มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม………)

1

GI 3

มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม………)

1

GI 4

มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม………)

1

GI 5

มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม………)

1

ที่มาปรับจาก http://www.tgbi.or.th/files/trees/2012-09-26-เกณฑ์-TREES-NC.pdf

ตารางที่ 1-15 เกณฑ์การประเมินเรื่องการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Protection)

ที่ปรับปรุง

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

EP P 1

การลดมลพิษจากการก่อสร้าง

มีแผนและดำเนินการป้องกันมลพิษและสิ่งรบกวน

จากการก่อสร้าง

บังคับ

EP P 2

การบริหารจัดการขยะ การเตรียมพื้นที่แยกขยะ

บังคับ

EP 1

ใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยในระบบดับเพลิง

ไม่ใช้สารฮาลอน (Halon) หรือซีเอฟซี (CFC) หรือเอชซีเอฟซี (HCFC) ในระบบดับเพลิง แก้คำอธิบายเรื่องสาร CF

1

EP 2

ตำแหน่งเครื่องระบายความร้อน

การวางตำแหน่งเครื่องระบายความร้อนห่างจากที่ดินข้างเคียง ทั้งนี้การเป่าชื้นของ Condensing unit จะลดระยะลงเป็น 3-6 เมตร

1

EP 3

การใช้กระจกภายนอกอาคาร

กระจกมีค่าสะท้อนแสงไม่เกินร้อยละ 15

1

EP 4

การควบคุมโรคที่เกี่ยวข้องกับอาคาร

ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่องข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลา (Legionella) ในหอระบายความร้อนของอาคารในประเทศไทย

หากไม่มีการใช้ Cooling Tower แต่เครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์กำหนดจะสามารถทำคะแนนได้

1

EP 5

ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าที่ใช้กับระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ใช้แค่ BOD ตัด TSS ออก

1

 

ตารางที่ 1-16 เกณฑ์การประเมินเรื่องนวัตกรรม (Green Innovation)

ที่ปรับปรุง

หัวข้อ

รายละเอียด

คะแนน

GI 1

มีเทคนิควิธีที่ไม่ระบุไว้ในแบบประเมิน (ระบุเพิ่มเติม………)

5

GI 2

หากมี TREES-A NC ได้คะแนน

1


ที่มา สัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาเกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย สำหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงโครงการใหม่ 2.0

จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย 8th Thai Green Building Expo 2019,“Bangkok –Wellbeing – Better Living City”,“Update เกณฑ์อาคารเขียวไทย”

708 total views, 1 views today