(ภาษาไทย) การปรับปรุง (เพิ่มเติม) เกณฑ์การประเมิน TREES-NC หมวดที่ 7 การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment Protection : EP) และ หมวดที่ 8 นวัตกรรม (Green Innovation: GI)

818 total views, 1 views today