แนวโน้มการใช้อินเทอร์เน็ต

          ปัจจุบันประชาชนมีแนวโน้มในการใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านทางอุปกรณ์ต่างๆ มากขึ้น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจึงมีความสำคัญอย่างมากและมีบทบาทเพิ่มขึ้นกับการดำเนินชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปในหลายสาขาอาชีพ

บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาประเทศ เพราะการที่มีระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้ โดยไม่จำกัดระยะทาง ส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ทั้งตัวหนังสือ ภาพ เสียง รวมทั้ง สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารและการทำธุรกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

อย่างไรก็ตาม การที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว จำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อความสำเร็จในการมุ่งสู่ Thailand 4.0

ปัจจุบันนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาประเทศไทยภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 เป็นอย่างมาก เราจึงควรมาทำความรู้จักกับ Thailand 4.0 ก่อน ว่าคืออะไร พอจะสรุปได้ว่า Thailand 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมให้มีการพัฒนาแบบ มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

 
   

 

 


 

   แผนภาพที่ 1 : สรุปการพัฒนาของประเทศไทยตั้งแต่ยุค Thailand 1.0 ถึง Thailand 4.0

 

Thailand 1.0 คือ ยุคของเกษตรกรรม คนไทยปลูกข้าว พืชสวน พืชไร่ เลี้ยงหมู เป็ด ไก่ นำผลผลิตไปขาย สร้างรายได้และยังชีพ

Thailand 2.0 คือ ยุคอุตสาหกรรมเบา เริ่มใช้เครื่องจักรและเครื่องมือเข้ามาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลผลิต โดยนำไปใช้ในประเทศรวมถึงเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่นสินค้าจำพวก เสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องดื่ม เครื่องเขียน เครื่องประดับ เป็นต้น ในยุคนี้ประเทศไทยเริ่มมีศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น

Thailand 3.0 คือ ยุคอุตสาหกรรมหนัก โดยใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพื่อเน้นการส่งออก      ในสินค้าประเภทเหล็กกล้า รถยนต์ ก๊าซธรรมชาติ ปูนซีเมน เป็นต้น

และในยุคปัจจุบันที่เน้นในเรื่อง Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ภาครัฐเชื่อว่าจะสามารถนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำ และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้ไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้นโยบาย Thailand 4.0 สำเร็จได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายในการที่จะสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน   ในการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่างทั่วถึง

1,013 total views, 1 views today