การประชุมวิชาการระหว่างประเทศ : 5th International Conference on Strategic Management (ICSM 2019)

          จากการไปเข้าร่วมประชุมวิชาการระหว่างประเทศที่ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ในระหว่างวันที่
          18- 22 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ทำให้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำวิจัยกับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งมีทั้งคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จากหลายประเทศ เช่น รัชเซีย มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไนเป็นต้น รวมทั้งประเทศไทย เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากประเทศต่าง ๆ เช่นกัน ในการประชุมนี้  Assoc.Prof.Dr.Mold Hairy Ibrahim จาก Universiti Pendidikan Sultan Idris ประเทศมาเลเซีย ได้กล่าวถึง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่น่าสนใจ โดยท่านได้กล่าวถึง การพัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มมีบทบาทในกระแสการพัฒนาของสังคมโลกนับตั้งแต่ประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ร่วมลงนามในแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมสุดยอดผู้นำโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศบลาซิลเมื่อปี ค.ศ. 1992 พันธะกรณีจากแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าวทำให้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) เริ่มจากปี ค.ศ. 2001-2015 ซึ่งต่อเนื่องมาในปัจจุบันเป็นเป้าหมายช่วงปี ค.ศ. 2016-2030
     องค์ประกอบของการพัฒนาที่ยั่งยืน เกี่ยวข้องกับ เศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมทำให้ผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมองค์การทุกระดับตั้งแต่ระดับโลก ภูมิภาคของโลก ประเทศ เมือง ชุมชน หมู่บ้านจนถึงคนหรือมนุษย์แต่ละคน  ในฐานะที่ท่่านเป็นองค์ปาฐกที่เป็นอาจารย์และนักวิจัยด้าน Human Science จึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมด้านบรรยากาศในเขตเมือง ( Urban Climate ) โดยเฉพาะเรื่องความร้อนของเขตมหานคร

เนื่องจากเรื่องดังกล่าวส่งผลต่อปัญหาหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ปัญหาเรื่องพลังงาน ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาต้นทุนการผลิต รวมไปถึงปัญหาสังคมและสุขภาพของคนในเมืองใหญ่ เมื่อพิจารณาจากความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เห็นถึงความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการศึกษาถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของปัญหาความร้อนในเขตมหานครว่ามีสาเหตุจากปัจจัยใดบ้าง เพื่อจะได้เสนอแนะให้เกิดการสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้แก้ไขปัญหา และถ่ายทอดผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เป็นตัวส่งผ่านไปสู่การปฏิบัติระดับครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป
 

111 total views, 1 views today