เทคนิคการลดต้นทุน

การควบคุมต้นทุน

เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ต้นทุนมาตรฐานและการปฏิบัติงานจริง

ต้นทุนมาตรฐาน

ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) คือ ต้นทุนที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าสำหรับ ผลผลิต 1 หน่วยโดยอยู่ภายใต้การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติงานในงวดหนึ่งๆ เช่น

1.มาตรฐานด้านปริมาณ ( Quantity Standard ) เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับจำนวนการใช้

2.มาตรฐานเกี่ยวกับราคา (Price Standard ) เป็นมาตรฐานด้านจำนวนเงินต่อวัตถุดิบ

3.มาตรฐานด้านอัตราค่าแรง (Labor Price Standard) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนควบคุม และตัดสินใจปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน

แนวทางในการกำหนดต้นทุนมาตรฐาน

 1. กำหนดมาตรฐานตามทฤษฎี (The Theoretical, Ideal or perfection standard)
 2. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ดี (The attainable good performance standard)
 3. กำหนดมาตรฐานยึดถือผลปฏิบัติงานในอดีต (Average past performance standard)

ข้อดีของระบบต้นทุนมาตรฐาน

 1. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อมอบหมายความรับผิดชอบและใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
 2. กำหนดมาตรฐานเพื่อสร้างความท้าทายแก่พนักงานที่จะทำงานให้ได้ตามมาตรฐานที่ตั้งไว้หรือดีกว่ามาตรฐานที่ตั้งไว้
 3. ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมและส่งเสริมการลดต้นทุน
 4. ใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจกำหนดราคาในการประมูลงานหรือติดต่อเจรจาธุรกิจกับลูกค้าเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว

ข้อเสียของระบบต้นทุนมาตรฐาน

 1. ต้นทุนคงที่เป็นต้นทุนส่วนที่ไม่สามารถกำหนดเป็นมาตรฐานได้แม่นยาขึ้นอยู่กับกำลังการผลิต
 2. อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ขาดความหลากหลายหากยึดติดกับความเป็นมาตรฐานมากเกินไป
 3. ต้องใช้ต้นทุนสูงในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแบบการผลิตจากมาตรฐานหนึ่งไปเป็นอีกมาตรฐานหนึ่ง
 4. ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้

แนวความคิดพื้นฐานของในการลดต้นทุน

 • จุดแรกของการปรับปรุง & พัฒนา คือ การยอมรับว่ามีปัญหา
 • ที่ทำอยู่ในปัจจุบันยังไม่ดีพอยังสามารถปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมได้
 • ความพอใจเป็นศัตรูที่สำคัญของการเพิ่มผลิตภาพ
 • ทำอย่างไรพนักงานถึงไม่คิดว่าการเปลี่ยนแปลงเป็น“ภาระที่เพิ่มขึ้น”

ภาพรวมการเกิดต้นทุนในองค์กร

การเกิดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในองค์กรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดคุณภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากของเสีย งานแก้ไข การตรวจสอบคุณภาพ การประกันสินค้า การเสียโอกาสการขาย การจัดเก็บสินค้า การออกแบบ ฝึกอบรม เป็นต้น ฯลฯ ซึ่งบางอย่างมองเห็นชัดเจน บางอย่างแอบแฝงอยู่ เราเรียกว่า

“เปรียบเทียบได้กับภูเขาน้ำแข็ง”

908 total views, 6 views today