ระบบป้องกันความผิดพลาด

นิยาม ความหมาย หลักการตรวจสอบ

ระบบ POKA-YOKE คือ

 • ระบบป้องกันความผิดพลาดเผอเรอ จากการทำงานของพนักงานหรือจากการทำงานผิดพลาดของเครื่องจักรเพื่อไม่ให้เกิดการผลิดของเสียเกิดขึ้น
 • ระบบซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติของสภาพการทำงานของเครื่องจักรหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์อันจะนำไปสู่การเกิดของเสีย

4 หลักการของระบบ POKA-YOKE

 1. ตรวจสอบที่แหล่งกำเนิด ออกแบบปรับปรุงเพื่อให้สภาพการทำงานของเครื่องจักรและกระบวนการยากที่จะเกิดของเสีย
 2. ตรวจสอบให้ได้ของดีทั้ง 100%
 3. วงจรตรวจสอบ/แก้ไข
 4. การประยุกต์ใช้งานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การตรวจสอบมี 3 ประเภทคือ

 1. การตรวจสอบที่แหล่งกำเนิด ค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนการผลิต ให้ข้อมูลและทำการปรับปรุงแก้ไข นำไปสู่กระบวนการผลิตที่ไม่เกิดของเสีย
 2. การตรวจสอบด้วยตนเองโดยพนักงาน
 3. การตรวจสอบตามลำดับกระบวนการ

ทำไมจึงต้องทำให้ได้ของดี 100% เพื่อควบคุมไม่ให้มีของเสียไปสู่มือของลูกค้า ไม่นำของเสียมาผลิต ไม่ผลิตของเสีย และไม่ส่งของเสียไปยังกระบวนการถัดไป โดยทั่วไปแล้วการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียเกิดขึ้นจะใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการแก้ไขงานเสีย

ชนิดและการทำงานของระบบ POKA-YOKE

          POKA-YOKE แบ่งตามผลลัพธ์ได้เป็น 2 ประเภท คือ แบบควบคุม และแบบให้สัญญาณเตือน หากแบ่งตามรูปแบบการทำงานได้เป็น 3 ประเภท คือ แบบควบคุมรูปร่างรูปทรง แบบตรวจสอบไม่ให้มีการหลงข้ามกระบวนการ และแบบควบคุมค่าตัวเลขในกระบวนการให้ถูกต้อง

          ประเภทของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ POKA-YOKE

 1. ป้าย สี สัญลักษณ์
 2. แผ่นตรวจสอบ
 3. อุปกรณ์นำทาง อุปกรณ์จับยึด
 4. เซนเซอร์แบบสัมผัส
 5. เซนเซอร์แบบไม่สัมผัส
 6. อุปกรณ์ตรวจวัด ความดัน อุณหภูมิ ตัวตั้งเวลา ฯลฯ
 7. อุปกรณ์สัญญาณเตือน

พื้นฐาน 3 ประการของ POKA-YOKE

 1. ความฉลาด
 2. ความง่าย
 3. ไม่แพง

POKA-YOKE ไม่เหมาะสมเมื่อ

 1. มีการทดสอบแบบทำลาย
 2. มีอัตราการผลิตสูง
 3. ในการสื่อสารข้อมูลป้อนกลับช้าเกินกว่าอัตราการผลิตและการทำงาน
 4. เมื่อระบบตรวจสอบด้วยตนเองและแผนภูมิควบคุมมีประสิทธิผลที่ดี

การประยุกต์ใช้ POKA-YOKE ในงานด้านความปลอดภัย

 • การควบคุมด้วยการใช้มือ
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
 • การป้อนชิ้นงานเข้าสู่เครื่องโดยอัตโนมัติ
 • การควบคุมด้วยการมองเห็นกับงานด้านความปลอดภัย

892 total views, 6 views today