เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

การแก้ปัญหา คือ กระบวนการที่ระบุปัญหาและคิดวิธีการที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกวิธีการที่เหมาะสม และดำเนินการแก้ปัญหาให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการ

แนวคิดที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 1. กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 2. การมุ่งเน้นที่แหล่งกำเนิด
 3. การเคารพความเป็นมนุษย์
 4. กำหนดความสำคัญก่อนหลัง
 5. การบริหารจัดการด้วยข้อเท็จจริง
 6. วงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 7. การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ

ขั้นตอนการแก้ปัญหา

 1. การระบุปัญหา
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลของปัญหา
 3. การระบุสาเหตุของปัญหา

ขั้นตอนการตัดสินใจ

 1. การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา
 2. การเลือกมาตรการแก้ปัญหา

การนำไปปฏิบัติ

 1. การนำไปปฏิบัติ เป็นการจัดทำแผนปฏิบัติการ นำแผนไปปฏิบัติ ติดตามและประเมินผล ทบทวนและปรับเปลี่ยนแผน
 2. การประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลลัพธ์เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ กำหนดวิธีการควบคุม ระบุประโยชน์ที่ได้รับ และปัญหาอุปสรรค

เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

 1. การระดมสมอง มีกฎพื้นฐาน 4 ประการ คือ มุ่งเน้นไปที่ปริมาณ หยุดวิจารณ์ให้ระงับการวิจารณ์ไว้ก่อน เปิดรับความคิดแปลกใหม่ และรวมและพัฒนาความคิด สำหรับขั้นตอนการระดมสมอง คือ กำหนดหัวข้อ ก่อนประชุมให้อธิบายกฎระเบียบ เขียนปัญหาลงบนกระดาน เสนอความคิด เสนอความคิดแค่คนละอย่างต่อการนำเสนอ 1 ครั้ง ทำการบันทึกความคิดทั้งหมดที่ได้ เมื่อผ่านไป 30 นาทีให้ทุกคนหยุดนำเสนอ และนำความคิดทั้งหมดมาเลือกความคิดที่ดีที่สุด
 2. ผังงาน เป็นเครื่องมือแสดงขั้นตอน หรือกระบวนการทำงาน โดยใช้สัญลักษณ์ รูปภาพ เขียนแทนขั้นตอน คำอธิบาย ข้อความ หรือคำพูด และเชื่อมโยงขั้นตอนเหล่านั้นด้วยเส้นที่มีลูกศรชี้ทิศทางการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ
 3. เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ได้แก่ แผ่นตรวจสอบ แผนภูมิกราฟ แผนผังพาเรโต แผนผังก้างปลา แผนผังการกระจาย แผนภูมิควบคุม และแผนภูมิฮิสโตแกรม
 4. เครื่องมือการจัดการ 7 อย่าง ประกอบด้วย แผนผังกลุ่มความคิด แผนผังความสัมพันธ์ แผนผังต้นไม้ แผนผังลูกศร แผนผังตาราง ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล แผนผังขั้นตอนการตัดสินใจ
 5. การวิเคราะห์ผลประโยชน์ต้นทุน เป็นการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนกับผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนในโครงการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในโครงการนั้นหรือไม่ ซึ่งอาจจะใช้กับโครงการเดี่ยวๆ หรือเปรียบเทียบระหว่างโครงการต่างๆ ก็ได้
 6. การประเมินความเสี่ยง เป็นกระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดลำดับความเสี่ยงโดยการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ

1,527 total views, 5 views today