บทบาทนักบัญชีเพื่อการจัดการกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

          จากการเปลี่ยนแปลงขององค์กรธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน มีการจัดทำและเผยแพร่รายงานความยั่งยืน ซึ่งแม้จะเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดต้นทุนแก่กิจการ แต่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากกว่าต้นทุนที่เสียไป เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกิจการและผลกระทบจากการดำเนินงานของกิจการที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบแล้ว การรายงานความยั่งยืนถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงภายใน ดังคำกล่าวที่ว่า “You can’t manage what you don’t measure” : “คุณไม่สามารถบริหารหรือจัดการในสิ่งที่คุณไม่ได้วัดผลออกมาได้” หรือ “If you can’t measure it, you can’t manage it: “หากคุณไม่สามารถวัดผลสิ่งนั้นออกมาได้ คุณก็ไม่สามารถบริหารจัดการสิ่งนั้นได้” ดังนั้น การวัดจึงเป็นกุญแจหลักในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร องค์กรธุรกิจจึงจำเป็นต้องมีการวัดผลการดำเนินงานทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้ตั้งเป้าหมายและพัฒนากลยุทธ์และโครงการเพื่อเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จต่อไป

         นักบัญชีเพื่อการจัดการ (Management Accountants) เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความยั่งยืน โดยเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวัดผล การวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานนำเสนอสารสนเทศที่มีคุณค่าให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน สั่งการ และควบคุมการดำเนินงานทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการรายงานความยั่งยืนจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น มีการระบุถึง Green Manufacturing การดำเนินการด้วยระบบและมาตรฐานการจัดการ มีเป้าหมายและตัวชี้วัดทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งการอธิบายผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อันเนื่องมาจากการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของกิจการ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภายในองค์กรแล้วยังเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกอย่างโปร่งใส สร้างความน่าเชื่อถือ ศรัทธาและไว้ใจในองค์กร ทั้งนี้ ในการจัดทำรายงาน นักบัญชีเพื่อการจัดการจะต้องปฏิบัติงานตามหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชี  ได้แก่ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) ความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ 3) ความรู้ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงาน 4) การรักษาความลับ 5) พฤติกรรมทางวิชาชีพ และ 6) ความโปร่งใส (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2561 เข้าถึงได้จาก www.tfac.or.th/)

301 total views, 1 views today