การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตของ GRIPS

การศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตของ GRIPS

ผู้รับผิดชอบโครงการ
•ผศ.ดร.สุรีย์ เข็มทอง
ผู้ร่วมโครงการ
•รศ.อัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ
•รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม
•ผศ.ดร.กิตติพงษ์ เกียรติวัชรชัย
•ผศ.ดร.อิศเรศ ศันสนีย์วิทยกุล
ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

712 total views, 1 views today