(ภาษาไทย) ความรู้จากการเข้าร่วมประชุม รายงานผลการเข้าร่วม ประชุมทางวิชาการ International Conference on Economics and Finance Research (ICEFR) ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดย รองศาสตราจารย์ดลพร บุญพารอด

951 total views, 4 views today