สรุปสาระสำคัญและผลการนำเสนอบทความ เรื่อง Key Success of Water Management to Sustainability: The Case Study of Phrae Local Government,Thailand

Key Success of Water Management to Sustainability

จังหวัดแพร่เป็นจังหวัดที่ประสบปัญหาด้านภัยธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น น้ำท่วมใหญ่ในปี พ.ศ.2554 ที่สร้างความเสียหายให้แก่ประเทศเป็นเงินจำนวนมหาศาล โดยจังหวัดแพร่ได้รับคำครหาว่าเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วนในครั้งนั้น การจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเองจึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความยั่งยืนในเรื่องการจัดการน้ำอุปโภคบริโภคให้พอเพียงต่อความต้องการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

เมื่อน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ได้เพียงส่งผลกระทบด้านลบต่อจังหวัดแพร่ แต่ที่ยิ่งร้ายแรงไปกว่านั้นก็คือ วิกฤตเรื่องน้ำของจังหวัดแพร่ยังเคยเป็นตัวการสำคัญตัวการหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ของประเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่จึงได้จัดการกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเริ่มต้นจากการสร้างคัมภีร์น้ำ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเรื่องน้ำ ฝายและโรงเรียนจัดการน้ำ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
กระบวนการร่วมมือกันของพื้นที่ที่มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการน้ำ ในการสร้างข้อมูลร่วมกัน ของพื้นที่ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลและสร้างเครือข่ายในการจัดการน้ำร่วมกัน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันในหลายฝ่ายได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันกิจกรรมต่างๆ ในส่วนของกระบวนการแก้ไขจากปัญหาการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สามารถอธิบายเป็นกระบวนการได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การเรียนรู้สภาพปัญหา ในขั้นตอนแรกเป็นการเรียนรู้สภาพปัญหาของพื้นที่ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำว่าชุมชนได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง ซึ่งสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาในเรื่องน้ำท่วม และการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค ดังข้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้เกิดการรวบรวมข้อมูลด้านน้ำ โดยมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสำรวจภูมิประเทศ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆในจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนทุกคนให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องน้ำอย่างเท่าเทียมกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เรียกการรวบรวมครั้งนี้ว่า เป็นเสมือนการสร้าง “คัมภีร์น้ำ” การสร้างคัมภีร์น้ำนี้ยังเป็นผลมาการการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเรื่องน้ำเป็นของตัวเอง ซึ่งอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้กับผู้ปฏิบัติงานเรื่องน้ำในพื้นที่

ปัจจัยแห่งความสำเร็จมีอยู่ด้วยกันหลายประการได้แก่

(๑) ความพร้อมทางทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มีบทบาทที่สำคัญอย่างมากในการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดแพร่ เนื่องจากเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมในเครื่องมืออุปกรณ์ งบประมาณ ทั้งนี้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ไม่ได้มีเพียงแต่การสนับสนุนงบประมาณหรือเครื่องมืออุปกรณ์เพียงอย่างเดียว แต่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนในการให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้ร่วมกันพัฒนาแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

(๒) ภาวะความเป็นผู้นำในแต่ละระดับ การทำงานร่วมกันในองค์กรภาวะความเป็นผู้นำถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสำคัญ และส่งผลต่อการประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้ ในกรณีของนวัตกรรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ เช่นเดียวกันได้มีปัจจัยที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จจากภาวะความเป็นผู้นำในแต่ละระดับ กล่าวคือ การดำเนินการนวัตกรรมโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ ผู้นำทั้งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงผู้นำในระดับท้องที่ ได้ให้ความสำคัญและทำหน้าที่ในบทบาทของผู้นำที่เหมาะสมร่วมกันทำงาน การเป็นผู้นำที่วางตัวเหมาะสมมีความใกล้ชิดกับประชาชน สนับสนุนประชาชนในการบริหารจัดการน้ำจนประสบความสำเร็จ

(๓) การบริหารโดยเน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง การดำเนินการนวัตกรรมโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำ แบบพึ่งตนเอง) มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาเรื่องน้ำของประชาชนในพื้นที่ทั้งประเด็นเรื่องน้ำท่วม การขาดน้ำในการอุปโภค บริโภค ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยตรง ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการแก้ไขปัญหา และการให้บริการสาธารณะ มีแนวทางการดำเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่จะแสดงความคิดเห็น แก้ไขปัญหา โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เป็นผู้สนับสนุนในด้านต่างๆ จากแนวทางดังกล่าว จึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง ตั้งแต่ขั้นตอนการเรียนรู้ การเพิ่มความรู้ในการจัดการน้ำ แนวทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเองที่มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

(๔) การได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน การดำเนินงานโครงการนวัตกรรมโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ นอกจากบทบาทขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ที่ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนทั้งเรื่ององค์ความรู้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยังพบว่า การบริหารจัดการน้ำดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนอื่นๆ ซึ่งได้มาจากการสร้างเครือข่าย รวมถึงผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ดังข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม กล่าวว่า

(๕) การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงาน การดำเนินการนวัตกรรมโครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำ จังหวัดแพร่ เป็นโครงการที่ต้องทำงานร่วมกันจากหลายพื้นที่ มีความจำเป็นต้องใช้ระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาทางเทคโนโลยีจึงมีส่วนที่มีความสำคัญในการดำเนินโครงการ ทั้งในส่วนของการรายงานสถานการณ์น้ำ รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารยังนำไปสู่การเรียนรู้การสร้างเครือข่ายในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้นอีกประการ

ในท้ายที่สุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนแก่โครงการและบริการสารณะนี้ให้ดำเนินได้ต่อไปและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

121 total views, 2 views today