การพัฒนา Digital Learning Hub เพื่อการเรียนรู้

เทคโนโลยี่Digitalได้ก่อให้เกิดแนวทางใหม่ในการเชื่อมโยงสารสนเทศและแลกเปลี่ยนความรู้

Digital Learning Hub (DLH) เป็นหัวใจในการสนับสนุนสภาพแวดล้อมใหม่ในการเรียนรู้ของนักศึกษาและการสอนของอาจารย์

                DLHประกอบด้วยพื้นสำหรับคณาจารย์จากสาขาวิชาต่าง ๆ   ห้องเรียนทดลอง ห้องการสอนDigital พื้นที่ปฏิบัติ และห้องบันทึก เป็นต้น

                ได้มีการพัฒนาโปรแกรมดิจิตอลเพื่อการศึกษาในวิชาต่าง ๆ โดยมีการริเริ่ม กระบวนการ วิธีการใหม่ๆ ตลอดจนแหล่งข้อมูลห้องสมุด โดยนักศึกษา อาจารย์ และบุคคลากรผู้เกี่ยวทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ตลอดจนเปิดโอกาสให้สาธารณชนสนับสนุนและมีส่วนร่วมด้วย

                DLH พัฒนาการศึกษาโดยประยุกต์เทคโนโลยี่ดิจิตอลมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสร้างแนวทางการศึกษา การสอน และการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นตลอดเวลา

103 total views, 1 views today