แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

     ศักยภาพการท่องเที่ยว หมายถึง ความพร้อม หรือคุณสมัติของพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ในการที่จะอำนวยประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่นั้น ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ดังนั้น ศักยภาพของแหล่งเกษตรกรรมในที่นี้จึงหมายถึง คุณสมบัติของแหล่งเกษตรกรรมที่จะเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาแหล่งเกษตรกรรมนั้นให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ต่อไปในอนาคต (Tcholeev and Vodenska 2008 : 2)

     สำนักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2553) ระบุเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรพิจารณาจากองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5 ปัจจัย ร่วมกับมุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 5 ปัจจัย ดังนี้

1) องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย

1.1) ปัจจัยด้านความดึงดูดของแหล่งท่องเที่ยว (Attraction)
1.2) ปัจจัยด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (Amenities)
1.3) ปัจจัยด้านการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว (Accessibility)
1.4) ปัจจัยด้านความหลากหลายของกิจกรรม (Activities)
1.5) ปัจจัยด้านที่พัก (Accommodation)

2) มุมมองด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

2.1) ปัจจัยด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว (Site Management)
2.2) ปัจจัยด้านแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร (Knowledge Management)
2.3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและความเข้มแข็ง (Community Participations and Community Strength)
2.4) ปัจจัยด้านความมีไมตรีจิต (Hospitality)
2.5) ปัจจัยด้านความปลอดภัย (Safety)

ผลการพิจารณาปัจจัยย่อยทั้ง 10 ปัจจัย สามารถกำหนดตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้ 4 องค์ประกอบ คือ

องค์ประกอบที่ 1 : ศักยภาพการบริหารจัดการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง ความสามารถในการดำเนินงานวางแผน ควบคุมดูแลและจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน

องค์ประกอบที่ 2 : ศักยภาพการรองรับของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึง ความพร้อมในการจัดหาบริการขั้นพื้นฐานสำหรับนักท่องเที่ยวได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวอีกทั้งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

องค์ประกอบที่ 3 : ศักยภาพการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึงความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับตัวสินค้าที่ให้บริการภายในแหล่งท่องเที่ยว

องค์ประกอบที่ 4 :ศักยภาพการดึงดูดใจของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมายถึงความสามารถในการสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

สรุปตัวชี้วัดมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 4 องค์ประกอบได้นำไปใช้ในการประเมินศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

147 total views, 1 views today