ทฤษฎีเพชรพลวัต

     แบบจำลองเพชรแห่งความได้เปรียบ หรือ ทฤษฎีเพชรพลวัต คือ กรอบแนวคิด หรือ ตัวแบบสำหรับการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ คลัสเตอร์ (Cluster) โดยเป็น การพิจารณาและประเมินสภาวการณ์ปัจจุบันของปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจที่ สำคัญ 5 ด้านที่จะมีผลกระทบต่อความสามารถในการเพิ่มผลิตภาพ (productivity) อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจนั้น ๆ ประกอบด้วย (Porter, 1998)

  1.  ปัจจัยในการดำเนินงาน (Factor Condition)
  2.  เงื่อนไขด้านความต้องการของตลาด (Demand Condition)
  3.  อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุน (Related and Supporting Industries)
  4.  กลยุทธ์องค์กร โครงสร้าง และการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry)
  5.  รัฐบาล (Government)

     การศึกษาแนวคิด Diamond Model ในการวิเคราะห์ด้านอุปสงค์หรือด้านการตลาด (Demand Conditions) ด้านปัจจัยการผลิต (Input Factor Conditions) อุตสาหกรรมต่อเนื่อง (Linkage Industry Conditions) กลยุทธ์โครงสร้างและการแข่งขัน (Firm Strategy, Structure and Rivalry) บทบาทของรัฐ (Government) เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ขีดความสามารถในการแข่งขัน (competitiveness) ของอุตสาหกรรม

102 total views, 1 views today