แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงประสบการณ์

      การตลาดเชิงประสบการณ์ (Experiential Marketing) เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะประเมินสินค้าหรือบริการร่วมกับการตอบสนองทางอารมณ์ ความรู้สึก โดยเป้าหมายสูงสุดคือ การบรรลุความพึงพอใจของผู้บริโภค ซึ่งทุกขั้นตอนเกี่ยวข้องกับความรู้สึกถึงประสบการณ์ของลูกค้าที่มีต่อองค์กรหรือแบรนด์นั้น ๆ (Rajput & Dhillon, 2013)

      การนำเสนอข้อมูลการตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านประสบการณ์แต่ละบุคคล และประสบการณ์แบบมีส่วนร่วม โดย ผ่านประสาทสัมผัส (Sense) ความรู้สึก (Feel) ความคิด (Think) การกระทำ (Act) และการเชื่อมโยง (Relate) (Schmitt , 1999) ดังนี้ คือ

  1. ประสาทสัมผัส (Sense) เป็นการมุ่งเน้นการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของลูกค้าด้วยการสื่อสารผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส การได้กลิ่น รวมถึงการลิ้มรส
  2. ความรู้สึก (Feel) เป็นการมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึกภายในของผู้บริโภคเพื่อสร้างทัศนคติด้านบวกต่อตราสินค้าหรือบริการ จนส่งผลให้เกิดความผูกพันต่อสินค้าและบริการ
  3. ความคิด (Think) วัตถุประสงค์ของการคิดทางการตลาดนี้ เป็นการคิดเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าเกิดความผูกพันกับแบรนด์
  4. การกระทำ (Act) เป็นกลยุทธ์ที่มีขึ้นเพื่อให้ลูกค้ามีประสบการณ์จากการปฏิบัติ หรือการกระทำจนกลายเป็นพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวันไปในที่สุด
  5. ความเชื่อมโยง (Relate) กลยุทธ์นี้เน้นการมีส่วนร่วมกันเป็นกลุ่มมากกว่าการใช้แนวคิดแบบปัจเจกชน โดยเป็นการตลาดที่สร้างความสัมพันธ์จากประสบการณ์ที่มีองค์ประกอบจาก 4 ข้อ ข้างต้น

134 total views, 1 views today