แนวคิดเกี่ยวกับผู้ประกอบการ

ความหมายของผู้ประกอบการ

    คำว่า Entrepreneur หรือผู้ประกอบการธุรกิจนั้น มาจากภาษาฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสินใจประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ ตลอดจนหาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด การคิดค้นสร้างสรรค์สินค้าของบรรดาผู้ประกอบการบางครั้ง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

    สรุปความหมายของ ผู้ประกอบการ คือ ผู้ที่คิดริเริ่มดำเนินธุรกิจขึ้นมาเป็นของตนเอง มีการวางแผนการดำเนินงาน และดำเนินธุรกิจทุกด้านด้วยตนเอง โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เพื่อมุ่งหวังผลกำไรที่เกิดจากผลการดำเนินงานของธุรกิจตนเอง

ความสำคัญของผู้ประกอบการ

  • ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมาย มีผลกำไร
  • ช่วยให้ธุรกิจมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคิด การวางแผน การดำเนินการ และการประเมิน
  • ช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาและปรับปรุงองค์การอย่างต่อเนื่อง
  • ช่วยนำความรุ่งเรืองมาสู่ธุรกิจ เป็นเครื่องชี้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การ
  • นำการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การ

138 total views, 1 views today