แนวคิดการผลิตร่วมกับการบริหารประเทศไทย

จุดเน้นประการสำคัญของแนวคิดการผลิตร่วม คือ สะท้อนทิศทางการวิวัฒนาการของการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก การผลิตร่วม (Co-production) นับเป็นแนวคิดสำคัญที่เริ่มมีบทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านมุมมองต่อประชาชนในแต่ละกระบวนทัศน์ อาจสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

กระบวนทัศน์

Old Public Administration Model

New Public Management Model

New governance Model

ค่านิยมองค์การ

เน้นการควบคุมผ่านสายการบังคับบัญชา และ ความเป็นระบบราชการ

มุมมองการตลาดแบบเอกชน เน้นประสิทธิภาพ และระบบสัญญาเอกชน

เน้นระบบเครือข่าย และ การให้ตัวแสดงทั้งภาครัฐและภายนอกร่วมดำเนินการ

บทบาทของประชาชน

ผู้รับบริการ (Client)

ลูกค้า (Consumer)

ผู้ร่วมผลิต (Co-producer)

                ประโยชน์ของแนวความคิดดังกล่าวที่มีความสำคัญสำหรับการประยุกต์ในการปรับใช้กับการบริหารประเทศไทย จึงอยู่ที่การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำไปประเมินและวิเคราะห์บทบาทขององค์การที่ตนเองรับผิดชอบอยู่ว่า สถานะทั้งในเชิงวิสัยทัศน์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนการดำเนินนโยบายเพื่อผลิตบริการสาธารณะที่องค์การภาครัฐที่ตนเองรับผิดชอบอยู่นั้นวางตนเองอยู่ในกระบวนทัศน์แบบใด รวมถึงมีค่านิยมองค์การ มองบทบาทของประชาชนอย่างไร เพื่อจะได้นำไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้มีความเหมาะสมต่อไป ซึ่งสำหรับกระบวนทัศน์ใหม่นั้น จะเพิ่มบทบาทของประชาชนในฐานะ ผู้ร่วมผลิตบริการสาธารณะ ดังนั้น ระบบภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ ประชาชน ที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะจะต้องมีความสำคัญมากขึ้น   ดังจะเห็นได้จากปัจจุบัน ภารกิจของการจัดบริการสาธารณะมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาสาธารณะบางด้านจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง จึงจะสามารถแก้ไขได้ ตัวอย่างเช่น กรณีปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ ที่นับว่าก่อผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อสังคมในจังหวัดที่เกิดปัญหาในทุกด้าน การแก้ไขปัญหาจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ดังเช่น ความพยายามของเทศบาลนครยะลาที่พยายามสร้างภาพลักษณ์เมืองยะลาใหม่ (Re-Structuring Re-Position  Re-Image)  เพื่อการฟื้นฟูเมืองยะลาใหม่ ภายใต้อัตลักษณ์ “เมืองยะลา เมืองแห่งการอยู่ร่วมกัน” ต้องการสร้างการรับรู้ และสร้างตัวตนของเมืองยะลาใหม่ในแง่มุมเชิงบวก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว นักลงทุน ให้กลับมาสร้างรายได้ให้กับเมืองยะลาอีกครั้ง  ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถบรรลุผลได้มากขึ้น หากประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับนั่นเอง

อ้างอิง
รายละเอียดการ Re-branding เมืองยะลา ของเทศบาลนครยะลา โปรดดู https://go-graph.com/yala2018-thailand-birdcity/

98 total views, 1 views today