ค่าเงินบาทเริ่มอ่อนค่าลงจาก Covid-19

ค่าเงินบาทของไทยในปี พ.ศ.2562 มีการแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงในเดือนมกราคม พ.ศ.2562 เท่ากับ 31.8139 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ได้แข็งค่าขึ้นเป็น 30.2228 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 5 ซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในช่วงปี พ.ศ.2562 เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศทำให้มีเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2561 ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) ได้กล่าวว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยสำหรับนักลงทุนต่างชาติเป็นอันดับสองรองจากจีนในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเงินทุนเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยได้รับปัจจัยเกื้อหนุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่มีเสถียรภาพ อัตราเงินเฟ้อต่ำ ทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ดุลบัญชีเงินสะพัดเกินดุล หนี้ภายนอกประเทศต่ำ และเศรษฐกิจอยู่ในทิศทางที่ดี (ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย, 2561) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ADB เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าลงทุนซึ่งจะจูงใจให้นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
ค่าเงินบาทของไทยเริ่มอ่อนค่าลงในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 โดยอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงในเดือนมกราคม พ.ศ.2563 เท่ากับ 30.4396 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เท่ากับ 31.3392 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งอ่อนค่าลงจากอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 ประมาณร้อยละ 3.69 ทั้งนี้อาจเนื่องมากจากการที่นักลงทุนต่างชาติหวาดระแวงต่อการระบาดของโรคจากไวรัส Covid-19 ซึ่งในช่วงเริ่มแรกของการระบาดของโรค ไทยมีสถิติผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นอันดับ 2 รองจากประเทศจีน ซึ่งทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก และมีการเคลื่อนย้ายเงินทุนออกจากประเทศไทยมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัส Covid-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และการดำเนินชีวิตของคนทั่วโลกในช่วงต้นปี พ.ศ.2563 และอาจส่งผลต่อเนื่องเศรษฐกิจตลอดปี พ.ศ.2563 เป็นสิ่งสำคัญที่คนไทยต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนการดำเนินชีวิต การใช้จ่าย และการเก็บออม เพื่อให้สามารถผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
บรรณานุกรม
ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย. (2561). เอดีบีชี้ตลาดพันธบัตรเอเชียตะวันออกเกิดใหม่รับมือกับความเสี่ยงระยะสั้นได้. สืบค้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2562, สืบค้นจาก https://www.adb.org/th/news/emerging-east-asia-bonds-can-weather-short-term-risks-adb
ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2563). อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (2545-ปัจจุบัน). สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/ReportPage.aspx?reportID=123&language=th

404 total views, 1 views today