โรคระบาด Covid-19 กับ เศรษฐกิจโลก

การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 จากประเทศจีนสู่การระบาดครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลก
เศรษฐกิจของไทยได้รับผลกระทบตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ.2563 เมื่อประเทศจีนเริ่มประกาศควบคุมการระบาดของโรคโดยมีการปิดเมืองอู่ฮั่น (武汉市) มณฑลหูเป่ย (湖北省)ขยายเป็นการยกเลิกทัวร์ต่างประเทศของคนจีน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมาก เริ่มจากภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และ อุตสาหกรรมภาคบริการ ที่มีรายได้หลักมาจากนักท่องเที่ยวจีน แต่เมื่อการระบาดของโรคขยายวงกว้างขึ้นไปสู่สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จนเกือบทั่วทุกภูมิภาคของโลก เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม โดยดัชนีตลาดหุ้นลดลงจาก 1,523.99 จุด ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 ลดลงเหลือ 1,255.94 จุด ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ลดลง 268.05 จุด หรือเท่ากับ 17.58% ในขณะที่ Bond Yield ของไทยลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดย Bond Yield อายุ 1 ปี ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 เท่ากับ 1.13% ต่อปี ลดลงเหลือ 0.80%ต่อปี ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ในขณะที่ Bond Yield อายุ 2 ปี ลดลงจาก 1.09% เหลือ 0.64% และ Bond Yield อายุ 10 ปี ลดลงจาก 1.33% เหลือ 0.83%
นอกจากเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบอย่างมากแล้ว แม้แต่เศรษฐกิจของประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน โดยดัชนีอุตสาหกรรมดาวน์โจนส์ (Dow Jones Industrial Average: DJI) ลดลงจาก 28,859.44 จุด ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 เหลือ 23,851.02 จุด ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 ลดลง 5,008.42 จุด หรือลดลง 17.35% ในขณะที่ Bond Yield อายุ 10 ปี ของสหรัฐอเมริกา ลดลงจาก 1.591% ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 เหลือ 0.559% ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563
สัญญาณการถดถอยทางเศรษฐกิจโลกจากผลกระทบจากโรคระบาด Covid-19 ส่งผลให้ปัญหาสำคัญต่อรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่ต้องกำหนดมาตรการในการควบคุมการระบาดของโลก และยังต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น เป็นความท้ายทายที่รัฐบาลไทย และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ต้องพิสูจน์ความสามารถต่อไป
บรรณานุกรม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2563). กราฟราคาดัชนีย้อนหลัง. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก https://www.set.or.th/th/market/setindexchart.html
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย. (2563). Government Bond Yield Curve. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก http://www.thaibma.or.th/EN/Market/YieldCurve/Government.aspx
Investing.com. (2563). Dow Jones Industrial Average (DJI). สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก https://th.investing.com/indices/us-30

353 total views, 1 views today