พันธบัตรเพื่อต่อสู้กับโรคระบาด

เมื่อโรคไวรัส Covid-19 ได้ระบาดไปทั่วโลก อาจส่งสัญญาณให้ธนาคารโลกต้องระดมทุนเพื่อหาเงินมาใช้ในการต่อต้านการระบาดของโรค โดยการออกพันธบัตรต่อต้านการระบาดของโรค หรือ Pandemic Bond
Pandemic bond รุ่นแรกของโลกออกมาเพื่อระดมเงินทุนรับมือการระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ไวรัสอีโบลา โรคไข้เลือดออก เป็นต้น มีการออก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น A และรุ่น B โดยมีอายุครบกำหนด 3 ปีเท่ากัน มูลค่ารวม 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคุณลักษณะของ Pandemic bond จะคล้ายกับ Basel III bond ที่เงินต้นอาจถูกตัดเป็นหนี้สูญหากเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข โดย Pandemic bond กำหนดเงื่อนไขการตัดเงินต้นขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อของโรคระบาดในแต่ละประเทศพร้อมกรอบเวลาที่กำหนด ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยของ Pandemic bond จึงสูงกว่าตราสารหนี้ทั่วไปที่มีอายุเท่ากันเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็นแบบลอยตัวที่ LIBOR + 6.50 ต่อปี สำหรับรุ่น A มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ LIBOR + 11.10% ต่อปีสำหรับรุ่น B มูลค่า 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากครอบคลุมหลายโรคมากกว่ารุ่น A ด้านนักลงทุนที่ซื้อ Pandemic bond จะเป็นนักลงทุนสถาบัน เพราะมีความรู้เรื่องตลาด มีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายจึงสามารถป้องกันความเสี่ยงและรับความเสี่ยงได้มาก
เงื่อนไขสำคัญของ Pandemic bond รุ่นแรก คือ เงินต้นมีโอกาสถูกตัดเป็นหนี้สูญถ้าหากมีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาดอย่างน้อย 2,500 รายในหนึ่งประเทศ และอย่างน้อยอีก 20 รายในประเทศอื่น รวมถึงการแพร่ระบาดของโรคต้องเกิดขึ้นอย่างน้อย 12 สัปดาห์เป็นต้นไป
สำหรับสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2563 มีผู้เสียชีวิตแล้วรวม 6,086 คน โดยเป็นผู้เสียชีวิตในประเทศจีนมากถึง 3,199 คน และเป็นผู้เสียชีวิตในประเทศอื่นรวม 2,887 คน จึงเป็นคำถามว่า ธนาคารโลก จะใช้ Pandemic bond รุ่นใหม่เพื่อต่อต้านการระบาดของ Covid-19 หรือไม่ ถ้าหากมี จะกำหนดเงื่อนไนไว้อย่างไร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการต่อต้านการระบาดของโรค Covid-19 และเป็นเงื่อนไขที่ผู้ลงทุนยอมรับได้
บรรณานุกรม
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย. (2563). Pandemic Bond ภารกิจสู้โรค…กับบทเรียนที่ต้องเรียนรู้. สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก http://www.thaibma.or.th/EN/Investors/Individual/Blog/2020/12032020.aspx
กรมควบคุมโรค. (2563). COVID-19 (EOC-DDC Thailand). สืบค้นเมื่อ 15 มีนาคม 2563, สืบค้นจาก https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65

508 total views, 1 views today