ืทำความรู้จักกับ MOOC (Massive Open Online Course)

MOOC หรือ Massive Open Online Course คือ การเปิดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์แก่บุคคลจำนวนมาก  โดยไม่จำกัดจำนวน ใช้สื่อการเรียนรู้แบบเปิด หรือ ผลิตสื่อขึ้นมากใหม่ ใช้เทคโนโลยีเป็นสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน และเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนแบบ MOOC สามารถนําไปใช้ในการเรียนการ สอนตามอัธยาศัย การเรียนนอกระบบ และการเรียนในระบบ รวมทั้งเสริมเติมเต็มการเรียนการสอนขั้นเรียนรูปแบบต่างๆ Massive ผู้เรียนลงทะเบียนได้มากกว่า 10,000คน Open     ไม่เสียค่าใช้จ่าย ใครๆก็ลงทะเบียนเรียนได้ Online    เรียนออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต Course    เปิดสอนได้ตลอดตามเวลาที่ต้องการได้ โดยไม่จำเป็นต้องขอรับประกาศนียบัตรผล ข้อดีของ MOOC
  1. ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
  2. ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
  3. เป็นการจัดการการศึกษาที่ต้นทุนต่อผู้เรียนต่ำ
MOOC1 ภาพที่ 1 ระบบการดำเนินงานของ MOOC แนวคิดการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ MOOC มีแนวคิด 3 ประการ คือ
  1. การเข้าถึง (Accessibility) : การเรียนผ่าน MOOC นั้นส่วนใหญ่จะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่ำ โดยผู้จัดทำ สถาบันหรือมหาวิทยาลัย เป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนเริ่มต้นด้วยแนวคิด “ขยายโอกาสทางการศึกษา” นอกจากนี้ ผู้เรียนเพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตและเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเรียนที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง
  2. การปฏิสัมพันธ์ (Interaction) : การเรียนผ่าน MOOC นั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมประเมินผลการเรียนแทรกอยู่ตลอด ทำให้ผู้เรียนต้องตั้งใจเรียนและมีปฏิสัมพันธ์ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถมีส่วนร่วมในการตั้งคำถามกับผู้เรียนด้วยกัน ที่มีอยู่ทั่วโลกได้ และปรึกษากับผู้สอนได้ตลอดเวลา ทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนปฏิสัมพันธ์ด้วยระบบออนไลน์ได้ ถึงแม้จะมีผู้เรียนเป็นจำนวนมากก็ตาม
  1. ความอิสระ (Autonomy) : ระบบ MOOC สามารถรองรับผู้เรียนทุกคน ไม่ว่าอายุเท่าไหร่ อยู่ที่ไหน สามารถใช้สิทธิเข้าเรียนได้เหมือนกันหมด โดยเลือกวิชาที่อยากเรียนได้อย่างอิสระในสถานที่และเวลาที่สะดวก โดยเฉพาะการเรียนแบบด้วยตัวเองตามอัธยาศัย (self-pace) ผู้เรียนสามารถกำหนดตารางการเรียนด้วยตัวเองได้MOOC2
ภาพที่ 2 โมเดลของการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ MOOC Thai MOOC Thai MOOC คือ ระบบการศึกษาแบบเปิดที่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆมาเป็นข้อจำกัด ไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจำกัดจ านวนรับ จึงอาจจะกล่าวได้ว่า Thai MOOC เป็นการเปิดโอกาสการศึกษาให้ทุกคนได้เรียนความรู้ที่สนใจได้โดยไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดใดๆ ซึ่งกำลังพัฒนาขึ้นจากโครงการความร่วมมือของ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (หน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ (หน่วยงานภายใต้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคาดว่าจะแล้วเสร็จปลายปี พศ. 2559 การเรียนใน Thai MOOC มีหลายแบบ
  1. ผู้เรียนสามารถเรียนเพื่อรู้ตามความสนใจ โดยไม่ต้องการทดสอบความรู้เนื่องจากไม่ต้องการจะนำประวัติและผลการเรียนไปใช้ประโยชน์ใดๆ ก็สามารถเรียนจนจบโดยไม่ต้องทดสอบความรู้
  2. ผู้เรียนที่ต้องการเก็บประวัติและผลการเรียนเพื่อไปใช้ประโยชน์ เช่น ไปเทียบโอนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไปใช้เป็นหน่วยกิตในการเรียนหลักสูตรปกติของตัวเอง หรือเก็บประวัติและผลการเรียนเพื่อเสนอหัวหน้างานและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อการเลื่อนตำแหน่ง เพื่อการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ (วิชาชีพครู วิชาชีพพยาบาล วิชาชีพเภสัชกร ฯลฯ) หรือเพื่อการสมัครงาน เป็นต้น
ในการเรียน Thai MOOC เพื่อเก็บประวัติและผลการเรียนรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องเข้าทดสอบความรู้ในสถานที่ โดยมีการตรวจสอบตัวตนที่แท้จริงของผู้เรียน ประวัติและผลการเรียนรู้ของทุกคนจะจัดเก็บอย่างต่อเนื่องในฐานข้อมูลประวัติการเรียนรู้และธนาคารหน่วยกิต ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเปิดเผยประวัติแก่ใครหรือไม่เปิดเผยก็ได้ โดยมีหน่วยงานด้านการศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ดูแลควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องและความปลอดภัยของระบบ กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาระบบ MOOC ที่ใช้กันอยู่ในต่างประเทศ อันได้แก่ Coursera และ EdX ร่วมอภิปรายจุดเด่นที่สามารถปรับใช้กับการศึกษาระบบเปิดของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และจัดกลุ่มเพื่อดำเนินการระดมสมองอภิปรายถึงแนวโน้ม ความเป็นไปได้ และโครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาเข้าสู่ MOOC รวมถึงความร่วมมือที่จะได้รับการสนับสนุนจาก Thai MOOC ต่อไปในอนาคต ขอบคุณเนื้อหาจาก ผศ.ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี

373 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.