การนำแนวคิดจากการบริหารยุทธศาสตร์ความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมาประยุกต์ในการเรียนการสอน

การประยุกต์ใช้ความรู้จากการประชุมเชิงวิชาการ โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Strategy Development on Public Security Issues for the Development of Economics and Society ในการเรียนการสอน
  1. สำหรับชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐกิจ (ปริญญาตรี) สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนชุดวิชา การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐกิจ ซึ่งกรณีศึกษา (case study) คือ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (The Ministry of Public seventy)
1.1     การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยเครื่องมือ SWOT 1.2     การกำหนดวิธีใหม่ (Vision) 1.3     การกำหนดพันธกิจ (Mission) 1.4     การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 1.5     การกำหนดกลยุทธ์ (Strategies) 1.6     การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator) 1.7     การกำหนดโครงการริเริ่ม (Initiative Project) 1.8     ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Facular) ให้นักศึกษาวิเคราะห์ว่า ทำไมการดำเนินกิจกรรมกระทรวงความมั่นคงสาธารณะด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจึงประสบความสำเร็จ โดยศึกษาตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การดำเนินกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ   2.ชุดวิชานโยบายสาธารณะ (ปริญญาโท) สามารถนำความรู้มาประยุกต์ในการเรียนการสอนชุดวิชา นโยบายสาธารณะ (Public Policy) ซึ่ กรณีศึกษา (Case Study) คือ นโยบายสาธารณะทางความมั่นคงของประเทศสาธารณะรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีการกำหนดอย่างไร ใครเป็นผู้กำหนดนโยบาย และมีการนำนฌยบายไปประยุกต์ให้ประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไร และรู้ได้อย่างไรว่า นโยบายทางความมั่นคงประสบความสำเร็จ ซึ่งประยุกต์ได้ตามกรอบแนวคิดนโยบายสาธารณะ ดังนี้ 2.1     การกำหนดนโยบายสาธารณะ (Public Policy Formulation) 2.2     การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Public Policy Implementation) 2.3     การประเมินผลนโยบายสาธารณะ (Public Policy Evaluation) โดยให้นักศึกษามีการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีของไทยกับกรณีของเวียดนาม

247 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.