(ภาษาไทย) ระบบการเรียนรู้แบบ MOOCs

  mooc

ภาพที่ 1 ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบ MOOC

ที่มา: http://www.learn.in.th/heart-of-mooc/#more-485

           การสอนแบบ MOOCs (Massive Open On-line Course) เกิดครั้งแรกปี 2008 ในวิชา “Connectivism and Connective Knowledge” (CCK08) สอนโดย George Siemens มหาวิทยาลัย Athabasca University และ Stephen Downes จาก the National Research Council  จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงสถิติการใช้งานระบบ MOOC ที่มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเหตุผลหลักที่ทำให้ MOOC เป็นที่นิยมขึ้นมาก็เพราะว่า MOOC ถูกเริ่มทดลองใช้จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกา อาทิ Harvard University, MIT และ University of California Berkeley ซึ่งเริ่มต้นจากภายในมหาวิทยาลัย ต่อมาพัฒนามาเป็นความร่วมมือระหว่างหลายๆ มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดทำ (Platform) ให้มหาวิทยาลัยต่างๆ สามารถเอาวิชาที่มีอยู่แล้วใส่เข้าไป เพื่อแบ่งปันข้อมูลและเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรต่างๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น edX ซึ่งเป็น Platform ที่เพิ่งทำการเปิดตัวไปเมื่อ เมษายน พ.ศ. 2555 อาจกล่าวได้ว่า MOOC คือรูปแบบการนำเสนอระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่รองรับการเข้าถึงของผู้เรียนจากทุกที่ทั่วโลกจำนวนมาก และมีบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนแบบออนไลน์ได้ฟรีจำนวนมากจากมหาวิทยาลัย/สถาบันชั้นนำของโลก ในบางหลักสูตรเมื่อผู้เรียนเรียนจบสามารถนำผลการเรียนไปเทียบโอนหน่วยกิตในมหาวิทยาลัยได้ หรือการได้รับประกาศนียบัตร อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้ตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรที่กำหนดไว้ การสอนแบบ MOOCs (Massive Open On-line Course) เป็นรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ทางสถาบันการศึกษาใช้เป็นระบบในการส่งมอบการฝึกอบรม และการศึกษา รวมทั้งสามารถพัฒนาหลักสูตรจากเครือข่ายทางธุรกิจรวมกันได้ด้วย (Mondy & Martocchio, 2016: 221) ปัจจุบันในประเทศไทยได้นำระบบนี้มาใช้ในโครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบเปิด สำหรับมหาชน (Thai-MOOC) การเรียนรู้แบบ MOOCs มีรูปแบบการนำเสนอการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ทางออนไลน์ ที่เข้าถึงผู้เรียนจำนวนมากๆ ได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยส่วนใหญ่เป็นการให้บริการฟรี ซึ่ง MOOC นี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก โดยการนำเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน ทำให้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งตอนนี้มีเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วทุกมุมโลกแล้ว MOOC นั้นถือว่าเป็นการเรียนรู้ผ่านระบบ e-learning รูปแบบหนึ่ง คือ Fully Online learning แต่ที่ต่างกันคือ e-learning แบบเดิมๆ ส่วนใหญ่มักจะใช้เรียนกับนักเรียนในกลุ่มจำกัด เช่น ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียค่าเล่าเรียนรวมไปแล้ว แต่ในความหมายของ MOOC นั้นการเรียนการสอนจะสามารถเรียนได้ทั่วโลก MOOCs (Massive Open On-line Course)  จะมีหลักสูตร (Course) ที่เรียนออนไลน์ (Online) จากระบบที่เปิดให้ใช้งานฟรี (Open) และรองรับผู้เรียนจำนวนมาก (Massive) ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อเข้าไปดูวิดีโอการบรรยาย เข้าไปฝึกปฏิบัติ ทำแบบทดสอบแบบฝึกหัด หรือเข้าไปร่วมสนทนากับผู้เรียนอื่นๆ ได้ MOOC จะเน้นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีการสร้างระบบที่ส่งเสริมให้ผู้สอนและนักเรียนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กันได้มากขึ้น มีการออกแบบที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถตรวจสอบข้อมูลการเรียนของผู้เรียนได้ง่ายขึ้น เช่น สามารถเข้ามาดูสถิติได้ว่านักเรียนเข้าดูบทเรียนใดบ้าง หรือว่าผู้เรียนใช้เวลากับการทำแบบฝึกหัดใดมากเป็นพิเศษ ทำให้รู้ได้ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความเก่งหรือไม่ถนัดในเรื่องใด หรือรวมไปถึงทำการวิเคราะห์โจทย์การบ้านที่มีนักเรียนทำผิดเป็นจำนวนมาก เพื่อหาว่ามีเนื้อหาส่วนใดที่ผู้เรียนยังไม่เข้าใจ และระบบก็จะช่วยให้คำแนะนำแก่ผู้เรียนที่ตอบผิดได้ทันทีว่าเนื้อหาที่เข้าใจผิดอยู่ตรงไหนของบทเรียน การที่ผู้สอนสามารถเข้ามาดูสถิติข้อมูลต่างๆ พวกนี้ ก็จะเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น แม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน ซึ่งถือว่าเป็นการแก้ไขข้อด้อยของการเรียนทางไกลแบบเดิมที่เป็นการสื่อสารทางเดียว โดยที่ผู้เรียนไม่ได้รับปฏิสัมพันธ์ใดๆ ตอบกลับจากผู้สอนได้เลย  

329 total views, 1 views today

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.